นักลงทุนสัมพันธ์

ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น

ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น

 1. เมื่อมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หลักปฎิบัติที่ดีในเรื่องต่อไปนี้
  • การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการ และแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • การฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
  • การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
  • การกระทำทุจริต
 2. พบการกระทำที่ทำให้เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อบริษัท

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 • ไปรษณีย์
  นำส่งที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ห้อง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 • อีเมล

ชื่อ:*
นามสกุล:*
อีเมล:
โทรศัพท์:*
หัวข้อ:
รายละเอียด:*
อัพโหลดไฟล์ :
(ขนาดไฟล์สูงสุด: 5MB)

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้