ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20/03/2562 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด 889,853,278 48.52
2. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 751,004,000 40.95
3. DBS BANK LTD 49,589,000 2.70
4. นายจตุพล เกรียงไชยกิจกุล 20,000,000 1.09
5. บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด 20,000,000 1.09