บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวม ERM (Enterprise Risk Management) ในระบบบริหารและการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเพื่อให้การดำเนินงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ตั้งไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อช่วยกำกับดูแล สนับสนุน และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ทั้งนี้ นโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทจะสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอ้างอิงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน


การฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2562

บริษัทได้กำหนดให้นโยบายบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายที่สำคัญ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งมอบหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน มีการวางแผน และกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และเป้าหมายของบริษัท จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจความหมาย และกระบวนการจัดการความเสี่ยง บริษัทได้จัดฝึกอบรมในหลักสูตร Enterprise Risk Management ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 โดยบริษัทได้รับเกียรติจากบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด ส่งวิทยากรมาบรรยายเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ Risk Assessment โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรมจำนวน 42 ท่าน

บริษัทได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร Enterprise Risk Management ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัทได้รับเกียรติจากบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด ส่งวิทยากรมาบรรยายเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ Risk Assessment and Mitigation โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรมจำนวน 45 ท่าน