โรงงาน

  2559 2560 มกราคม - กันยายน 2561
มีผู้เช่า 170,655 183,630 209,005
ว่างพร้อมให้เช่า 215,275 194,450 168,615
มีสัญญาเช่าใหม่ 13,850 16,700 18,180
อัตราการเช่า 46% 51% 57%

คลังสินค้า

  2559 2560 มกราคม - กันยายน 2561
มีผู้เช่า 449,433 523,180 538,281
ว่างพร้อมให้เช่า 194,230 259,100 188,493
มีสัญญาเช่าใหม่ 38,904 34,340 4,540
อัตราการเช่า 72% 68% 74%

โรงงานและคลังสินค้า

  2559 2560 มกราคม - กันยายน 2561
มีผู้เช่า 620,083 706,810 747,286
ว่างพร้อมให้เช่า 409,505 453,550 357,108
มีสัญญาเช่าใหม่ 52,754 51,040 22,720
อัตราการเช่า 62% 63% 68%