รายปี :ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551
10 ก.ย. 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
18 ส.ค. 2563 แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ประจำปี 2563
07 ส.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
07 ส.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
07 ส.ค. 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
31 ก.ค. 2563 การยื่นแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2)
13 ก.ค. 2563 หุ้นเพิ่มทุนของ FPT เริ่มซื้อขายวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
09 ก.ค. 2563 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
08 ก.ค. 2563 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
08 ก.ค. 2563 แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ประจำปี 2563
07 ก.ค. 2563 การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อมูลเพิ่มเติม (แก้ไข วันชำระราคา)
07 ก.ค. 2563 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
30 มิ.ย. 2563 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า
19 มิ.ย. 2563 การเสนอขายทรัพย์สิน การยกเลิกและแก้ไขสัญญาเช่าช่วงที่ดินและสัญญาบริการ (Divestment) ของบริษัทและบริษัทย่อย (แก้ไข)
19 มิ.ย. 2563 การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 2563 การเสนอขายทรัพย์สิน การยกเลิกและแก้ไขสัญญาเช่าช่วงที่ดินและสัญญาบริการ (Divestment) ของบริษัทและบริษัทย่อย
18 มิ.ย. 2563 การยื่นแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6 ข) ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
17 มิ.ย. 2563 การเผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธิการของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบนเว็บไซต์ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)
16 มิ.ย. 2563 การเผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธิการของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบนเว็บไซต์ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
02 มิ.ย. 2563 การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อมูลเพิ่มเติม (แก้ไข Template)
01 มิ.ย. 2563 การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (แก้ไข 2)
28 พ.ค. 2563 การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 2563 การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13 พ.ค. 2563 แจ้งกำหนดราคาการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุ้น GOLD จากตลาดหลักทรัพย์ฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ General Mandate (แก้ไข Template)
13 พ.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
13 พ.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
13 พ.ค. 2563 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2563 แจ้งกำหนดราคาการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุ้น GOLD จากตลาดหลักทรัพย์ฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ General Mandate (แก้ไข Template)
12 พ.ค. 2563 แจ้งกำหนดราคาการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุ้น GOLD จากตลาดหลักทรัพย์ฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ General Mandate
12 พ.ค. 2563 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความคืบหน้าในการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุ้น GOLD ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
08 พ.ค. 2563 การออกหุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
10 เม.ย. 2563 แจ้งยกเลิกวันหยุดในวันที่ 13 -15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
05 มี.ค. 2563 แจ้งการเลิกกิจการของบริษัทย่อยในประเทศจีน
12 ก.พ. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
12 ก.พ. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
12 ก.พ. 2563 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
07 ก.พ. 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
04 ก.พ. 2563 แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
03 ก.พ. 2563 แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
31 ม.ค. 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
29 ม.ค. 2563 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
24 ม.ค. 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
15 ม.ค. 2563 การออกหุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
06 ม.ค. 2563 กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี พ.ศ. 2563 ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
02 ม.ค. 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และช่องทางการติดต่อของบริษัท