รายปี :ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551
24 ธ.ค. 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
23 ธ.ค. 2562 แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุ้นของ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แก้ไข template)
23 ธ.ค. 2562 แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุ้นของ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เพิ่มหมายเหตุ)
18 ธ.ค. 2562 แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (แก้ไขข้อมูล)
13 ธ.ค. 2562 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนตำหน่งที่ว่างลง
09 ธ.ค. 2562 แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
19 พ.ย. 2562 แจ้งการปรับราคาการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุ้นของ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เพิ่มหมายเหตุ)
19 พ.ย. 2562 แจ้งการปรับราคาการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุ้นของ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18 พ.ย. 2562 แจ้งการเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัท
14 พ.ย. 2562 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การจ่ายเงินปันผล และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
14 พ.ย. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
14 พ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
14 พ.ย. 2562 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
14 พ.ย. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
31 ต.ค. 2562 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
09 ต.ค. 2562 แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท
20 ก.ย. 2562 ความคืบหน้าการโอนขายทรัพย์สินให้แก่ FTREIT
20 ก.ย. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับแผนการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุ้นของบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20 ส.ค. 2562 การเข้าลงทุนในบริษัท ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์ จำกัด และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มข้อมูล)
19 ส.ค. 2562 การเข้าลงทุนในบริษัท ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์ จำกัด และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไขข้อมูล NTA)
19 ส.ค. 2562 การเข้าลงทุนในบริษัท ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์ จำกัด และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
15 ส.ค. 2562 การยื่นแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (แบบ 256-2)
15 ส.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
15 ส.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
15 ส.ค. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
25 ก.ค. 2562 หุ้นเพิ่มทุนของ FPT เริ่มซื้อขายวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
24 ก.ค. 2562 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท
24 ก.ค. 2562 แจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (แก้ไข)
24 ก.ค. 2562 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
23 ก.ค. 2562 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F 53-5)
23 ก.ค. 2562 แจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
22 ก.ค. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการเสนอขายทรัพย์สินให้แก่ FTREIT และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (แก้ไข Termplate)
22 ก.ค. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการเสนอขายทรัพย์สินให้แก่ FTREIT และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
05 ก.ค. 2562 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
03 ก.ค. 2562 การยื่นแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6 ข) ของบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
20 มิ.ย. 2562 การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (แบบ 247-4) ครั้งที่ 1
04 มิ.ย. 2562 การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขในหุ้นสามัญทั้งหมดของบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (แบบ 247-4)
27 พ.ค. 2562 การยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) ของบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
23 พ.ค. 2562 แจ้งความคืบหน้าการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหุ้นสามัญทั้งหมดของบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
21 พ.ค. 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
09 พ.ค. 2562 การออกหุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
08 พ.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
08 พ.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08 พ.ค. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
08 พ.ค. 2562 การเสนอขายทรัพย์สินให้แก่ FTREIT
07 พ.ค. 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26 เม.ย. 2562 แจ้งการลงทุนของบริษัทย่อย
23 เม.ย. 2562 แจ้งการลงทุนของบริษัทย่อย
22 เม.ย. 2562 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
12 เม.ย. 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
26 ก.พ. 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไขคะแนนเสียงในวาระที่ 10 และ 11)
25 ก.พ. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
25 ก.พ. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
25 ก.พ. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2562
18 ก.พ. 2562 การออกหุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
14 ก.พ. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
14 ก.พ. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 ก.พ. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
14 ก.พ. 2562 แจ้งการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทร่วมทุน
13 ก.พ. 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไขคะแนนเสียงในวาระที่ 1)
11 ก.พ. 2562 แจ้งการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
08 ก.พ. 2562 แจ้งการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
08 ก.พ. 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
28 ม.ค. 2562 การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ TICON
28 ม.ค. 2562 แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ และตราประทับของบริษัท
25 ม.ค. 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25 ม.ค. 2562 แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง
17 ม.ค. 2562 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
17 ม.ค. 2562 การเข้าทำสัญญาร่วมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่
07 ม.ค. 2562 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2562