รายปี :ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551
28 ธ.ค. 2561 แจ้งกรรมการลาออก
28 ธ.ค. 2561 แจ้งความคืบหน้าการรับโอนหุ้นบริษัท เทคโนโลยี แอสเซ็ทส์ จำกัด (แก้ไข 2)
21 ธ.ค. 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
19 ธ.ค. 2561 ความคืบหน้าการโอนขายและให้เช่าทรัพย์สินแก่ TREIT
14 ธ.ค. 2561 แจ้งความคืบหน้าการรับโอนหุ้นบริษัท เทคโนโลยี แอสเซ็ทส์ จำกัด (แก้ไข)
12 ธ.ค. 2561 การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป การออกหุ้นกู้ การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และการเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไข Template)
11 ธ.ค. 2561 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
11 ธ.ค. 2561 การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป การออกหุ้นกู้ การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และการเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
07 ธ.ค. 2561 แจ้งความคืบหน้าการรับโอนหุ้นบริษัท เทคโนโลยี แอสเซ็ทส์ จำกัด (เพิ่มเติม)
07 ธ.ค. 2561 แจ้งความคืบหน้าการรับโอนหุ้นบริษัท เทคโนโลยี แอสเซ็ทส์ จำกัด
20 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
20 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
20 พ.ย. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
20 พ.ย. 2561 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
20 พ.ย. 2561 การจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
14 พ.ย. 2561 การรายงานตามรอบระยะเวลาภายหลังการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
18 ต.ค. 2561 แจ้งการชนะประมูลจากการขายทอดตลาดที่ดินของบริษัทร่วมทุน
22 ส.ค. 2561 การลงทุนของ บริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทร่วมทุนของบริษัท) (เพิ่มเติม)
21 ส.ค. 2561 การลงทุนของ บริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทร่วมทุนของบริษัท)
10 ส.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
10 ส.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
20 ก.ค. 2561 การเข้าทำสัญญาร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (เพิ่มเติม)
17 ก.ค. 2561 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
09 ก.ค. 2561 การเข้าทำสัญญาร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
27 มิ.ย. 2561 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
12 มิ.ย. 2561 การเสนอขาย และ/หรือให้เช่าทรัพย์สินให้แก่ TREIT (เพิ่มเติม)
11 มิ.ย. 2561 การเสนอขาย และ/หรือให้เช่าทรัพย์สินให้แก่ TREIT
18 พ.ค. 2561 SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ TICON
17 พ.ค. 2561 แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)
14 พ.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข)
11 พ.ค. 2561 รายงานรายการเกี่ยวโยงกันประเภทรายการที่เกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี
11 พ.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
11 พ.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พ.ค. 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
11 พ.ค. 2561 ขอนำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
09 พ.ค. 2561 SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ TICON
09 พ.ค. 2561 แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6-ข)
04 พ.ค. 2561 การจัดตั้งบริษัทย่อย
03 พ.ค. 2561 SEC News : แจ้งข่าวแบบ 250-2 ของ TICON
27 เม.ย. 2561 ขอนำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์(ส่วนที่ 5/5)
27 เม.ย. 2561 ขอนำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (ส่วนที่ 4/5)
27 เม.ย. 2561 ขอนำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์(ส่วนที่ 3/5)
27 เม.ย. 2561 ขอนำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (ส่วนที่ 2/5)
27 เม.ย. 2561 ขอนำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (ส่วนที่ 1/5)
25 เม.ย. 2561 แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4 แก้ไขเพิ่มเติม)
10 เม.ย. 2561 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
05 เม.ย. 2561 แจ้งการได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (แบบ 247-3)
05 เม.ย. 2561 SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-4 ของ TICON
05 เม.ย. 2561 แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) (ส่วนที่ 2/6) (แก้ไข Template)
04 เม.ย. 2561 แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) (ส่วนที่ 6/6)
04 เม.ย. 2561 แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) (ส่วนที่ 5/6)
04 เม.ย. 2561 แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) (ส่วนที่ 4/6)
04 เม.ย. 2561 แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) (ส่วนที่ 3/6)
04 เม.ย. 2561 แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) (ส่วนที่ 2/6)
04 เม.ย. 2561 แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) (ส่วนที่ 1/6)
04 เม.ย. 2561 การจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อเข้าร่วมลงทุน และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)
04 เม.ย. 2561 SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 4 เมษายน 2561
04 เม.ย. 2561 การจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อเข้าร่วมลงทุน และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
02 เม.ย. 2561 แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่
02 เม.ย. 2561 แจ้งการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
28 มี.ค. 2561 ชี้แจงเพิ่มเติมของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
27 มี.ค. 2561 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
27 มี.ค. 2561 แจ้งการได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) (แก้ไข Template)
26 มี.ค. 2561 แจ้งการได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3)
26 มี.ค. 2561 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
26 มี.ค. 2561 SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-3 ของ TICON
14 มี.ค. 2561 การออกหุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
28 ก.พ. 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
20 ก.พ. 2561 การจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นกู้ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข 3)
20 ก.พ. 2561 การจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข 2)
20 ก.พ. 2561 การจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข 1)
19 ก.พ. 2561 งบการเงินรายปี 2560 (แก้ไขหัวข้อรายงาน) (ตรวจสอบแล้ว)
19 ก.พ. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
19 ก.พ. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
19 ก.พ. 2561 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
19 ก.พ. 2561 การจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
09 ก.พ. 2561 แจ้งข่าวเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เพิ่มเติม)
09 ก.พ. 2561 แจ้งข่าวเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
30 ม.ค. 2561 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
30 ม.ค. 2561 การปลดเครื่องหมาย "H"หลักทรัพย์ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)"TICON"
30 ม.ค. 2561 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
30 ม.ค. 2561 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
30 ม.ค. 2561 การขึ้นเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) "TICON"