รายปี :ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551
25 ธ.ค. 2560 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
25 ธ.ค. 2560 การจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อเข้าร่วมลงทุน และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
14 พ.ย. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
14 พ.ย. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พ.ย. 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
20 ต.ค. 2560 วันหยุดทำการประจำปี 2561
20 ต.ค. 2560 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2561 และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
16 ต.ค. 2560 การจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์
12 ก.ย. 2560 แจ้งการอนุมัติการให้สิทธิในการลงทุนในทรัพย์สินของบริษัทภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และการให้สิทธิในการปฏิเสธก่อนแก่ TREIT ที่จะมีการรองรับการแปลงสภาพของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
10 ส.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
10 ส.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
26 ก.ค. 2560 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
16 พ.ค. 2560 การจดทะเบียนเพิ่มทุน
12 พ.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
12 พ.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12 พ.ค. 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
08 พ.ค. 2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
25 เม.ย. 2560 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
24 เม.ย. 2560 แจ้งปรับเปลี่ยนวันปิดสมุดทะเบียนรับเงินปันผลเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ธปท.เรื่องการเปลี่ยนแปลงวันหยุดของสถาบันการเงิน
24 เม.ย. 2560 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
11 เม.ย. 2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่กรรมการผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
29 มี.ค. 2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งสถานที่ประชุม
24 ก.พ. 2560 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (แก้ไข)
24 ก.พ. 2560 แก้ไขรายละเอียดวาระการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปที่นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
23 ก.พ. 2560 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
23 ก.พ. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
23 ก.พ. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
23 ก.พ. 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
23 ก.พ. 2560 การจ่ายเงินปันผล การเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และการแต่งตั้งกรรมการใหม่
19 ม.ค. 2560 แจ้งเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและแต่งตั้งผู้บริหารใหม่
19 ม.ค. 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2560
18 ม.ค. 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 19 มกราคม 2560
17 ม.ค. 2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ การแต่งตั้งประธานกรรมการ การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำแทนบริษัท (แก้ไข Template)
17 ม.ค. 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไขข้อมูล ครั้งที่ 2)
17 ม.ค. 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไขข้อมูล)
17 ม.ค. 2560 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
17 ม.ค. 2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ การแต่งตั้งประธานกรรมการ การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำแทนบริษัท
17 ม.ค. 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
17 ม.ค. 2560 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
13 ม.ค. 2560 ชี้แจงกรณีที่บริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
11 ม.ค. 2560 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แก้ไขหน้า 38)
06 ม.ค. 2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (ภาษาอังกฤษ)