รายปี :ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551
26 ธ.ค. 2559 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (ภาษาไทย)
23 ธ.ค. 2559 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (แก้ไข Template)
23 ธ.ค. 2559 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
01 ธ.ค. 2559 การเผยแพร่เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 บนเว็บไซด์ของบริษัท
01 ธ.ค. 2559 นำส่งแบบ 247-7 (แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ)
01 ธ.ค. 2559 รายงานความเห็นของ IFA เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ส่วนที่ 4/4)
01 ธ.ค. 2559 รายงานความเห็นของ IFA เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ส่วนที่ 3/4)
01 ธ.ค. 2559 รายงานความเห็นของ IFA เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ส่วนที่ 2/4)
01 ธ.ค. 2559 รายงานความเห็นของ IFA เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ส่วนที่ 1/4)
01 ธ.ค. 2559 สารสนเทศรายการเกี่ยวโยงกันและการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ฉบับเพิ่มเติม)
01 ธ.ค. 2559 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
16 พ.ย. 2559 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2560 และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
10 พ.ย. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
10 พ.ย. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
10 พ.ย. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
12 ต.ค. 2559 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เพิ่มข้อมูล ครั้งที่2)
11 ต.ค. 2559 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (เพิ่มข้อมูล)
11 ต.ค. 2559 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เพิ่มข้อมูล)
11 ต.ค. 2559 การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน Whitewash waiver และ EGM ครั้งที่ 1/2559 (เพิ่มข้อมูล)
10 ต.ค. 2559 ปลด SP หลักทรัพย์ TICON และ DW ที่มี TICON เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง
10 ต.ค. 2559 สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
10 ต.ค. 2559 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด
10 ต.ค. 2559 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
10 ต.ค. 2559 การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน Whitewash waiver และ EGM ครั้งที่ 1/2559
04 ต.ค. 2559 ขอพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ชั่วคราว (แก้ไข Template)
04 ต.ค. 2559 ตลท. ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ TICON และ DW ที่มี TICON เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง
04 ต.ค. 2559 ขอพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ชั่วคราว
10 ส.ค. 2559 การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนของบริษัทย่อย
10 ส.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
10 ส.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
11 พ.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
11 พ.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พ.ค. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
11 พ.ค. 2559 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเกี่ยวกับอายุการให้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
10 พ.ค. 2559 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
09 พ.ค. 2559 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ฉบับภาษาไทย)
26 เม.ย. 2559 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
23 มี.ค. 2559 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งสถานที่ประชุม
21 มี.ค. 2559 การจำหน่ายหน่วยลงทุนใน TFUND และ TREIT (เพิ่มเติม)
18 มี.ค. 2559 การจำหน่ายหน่วยลงทุนใน TFUND และ TREIT
25 ก.พ. 2559 การจ่ายเงินปันผล การเสนอขายและ/หรือให้เช่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่สนใจลงทุน และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
25 ก.พ. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
25 ก.พ. 2559 งบการเงินรายปี 2558
07 ม.ค. 2559 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2559 และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า