รายปี :ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551
11 พ.ย. 2558 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
11 พ.ย. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
11 พ.ย. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พ.ย. 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
30 ก.ย. 2558 วันหยุดทำการประจำปี 2559
07 ส.ค. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
07 ส.ค. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
07 ส.ค. 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
03 ส.ค. 2558 การจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา
13 พ.ค. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
13 พ.ค. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
13 พ.ค. 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
07 พ.ค. 2558 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
06 พ.ค. 2558 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ฉบับภาษาไทย)
24 เม.ย. 2558 การจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศฮ่องกง
22 เม.ย. 2558 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
07 เม.ย. 2558 การเข้าทำสัญญาร่วมทุนในกิจการในต่างประเทศ
20 มี.ค. 2558 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซด์ของบริษัท
10 มี.ค. 2558 การแต่งตั้งกรรมการใหม่ การเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ การเปลี่ยนแปลงวาระการประชุม และแจ้งสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
10 มี.ค. 2558 การไม่ขอรับการต่อวาระกรรมการและการลาออกจากตำแหน่งผู้บริหาร
27 ก.พ. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 ก.พ. 2558 การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มวงเงินหุ้นกู้ การเสนอขายและ/หรือให้เช่าทรัพย์สินให้แก่ TREIT และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
27 ก.พ. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
27 ก.พ. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 ก.พ. 2558 งบการเงินรายปี 2557
17 ก.พ. 2558 การจำหน่ายเงินลงทุนใน TGROWTH
21 ม.ค. 2558 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TICON-W6 และจากการเสนอขายหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิใบแสดงสิทธิฯ TICON-T2