รายปี :ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551
24 ธ.ค. 2557 ความคืบหน้าการโอนขายและให้เช่าทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TREIT)
17 ธ.ค. 2557 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2557
02 ธ.ค. 2557 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2557
01 ธ.ค. 2557 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
21 พ.ย. 2557 ความคืบหน้าการเข้าลงทุนในบริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ของ Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.
17 พ.ย. 2557 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
10 พ.ย. 2557 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2558 และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
10 พ.ย. 2557 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557
10 พ.ย. 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557
10 พ.ย. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
29 ต.ค. 2557 การเข้าทำสัญญาจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ให้แก่ Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.
20 ต.ค. 2557 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 21 ตุลาคม 2557
17 ต.ค. 2557 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2557
16 ต.ค. 2557 วันหยุดทำการประจำปี 2558
15 ต.ค. 2557 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
13 ต.ค. 2557 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
10 ต.ค. 2557 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 13 ตุลาคม 2557
08 ต.ค. 2557 แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
08 ต.ค. 2557 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TICON-W6 (ครั้งสุดท้าย)
08 ต.ค. 2557 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
29 ก.ย. 2557 แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 (เพิ่มเติม)
29 ก.ย. 2557 แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
12 ก.ย. 2557 นำส่งแบบ 247-7
11 ก.ย. 2557 รายงานความเห็นของ IFA เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11 ก.ย. 2557 สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข/เพิ่มเติม)
11 ก.ย. 2557 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (แก้ไข/เพิ่มเติม)
11 ก.ย. 2557 การเผยแพร่เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 บนเว็บไซด์ของบริษัท
04 ก.ย. 2557 วันที่ 8 กันยายน 2557 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ TICON-W6
29 ส.ค. 2557 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน TICON-W6
26 ส.ค. 2557 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (TICON-W6) ครั้งสุดท้าย
08 ส.ค. 2557 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (แก้ไข)
08 ส.ค. 2557 สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มTemplate)
08 ส.ค. 2557 สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
08 ส.ค. 2557 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
08 ส.ค. 2557 การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน Whitewash waiver และ EGM ครั้งที่ 1/2557
07 ส.ค. 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557
07 ส.ค. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
07 ส.ค. 2557 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557
22 ก.ค. 2557 แจ้งข้อมูลหนังสือแสดงเจตจำนงจาก ROJANA ในการซื้อหุ้นที่เหลือจากการแปลงสภาพ TSR และการขอทำ Whitewash
15 ก.ค. 2557 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ TICON-W3, TICON-W6 และ TICON-T2
10 ก.ค. 2557 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 14 กรกฎาคม 2557
07 ก.ค. 2557 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
07 ก.ค. 2557 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
04 ก.ค. 2557 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TICON-W6
03 ก.ค. 2557 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
02 ก.ค. 2557 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ TICON-T2
05 มิ.ย. 2557 การเข้าร่วมทุนของบริษัทย่อยในกิจการอื่น
02 มิ.ย. 2557 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 (เพิ่ม Template)
02 มิ.ย. 2557 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (TICON-W6)
26 พ.ค. 2557 28 พฤษภาคม 2557 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ TICON-T2
21 พ.ค. 2557 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ TICON-T2
20 พ.ค. 2557 แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิของ TICON-T2 (แก้ template)
20 พ.ค. 2557 แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิของ TICON-T2
19 พ.ค. 2557 แจ้งกำหนดวันซื้อขาย วันปิดสมุดทะเบียน และระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ของ TICON-T2
19 พ.ค. 2557 ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า: TICON-T2 เริ่มซื้อขายวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
14 พ.ค. 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557
14 พ.ค. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข)
14 พ.ค. 2557 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557
14 พ.ค. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12 พ.ค. 2557 แบบรายงานผลการขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ของ TICON-T2 (แก้ไข)
09 พ.ค. 2557 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
09 พ.ค. 2557 แบบรายงานผลการขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ของ TICON-T2
06 พ.ค. 2557 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ฉบับภาษาไทย)
29 เม.ย. 2557 แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการเครดิตภาษีของเงินปันผล
28 เม.ย. 2557 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 และการออกและจัดสรร TSRs
22 เม.ย. 2557 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
09 เม.ย. 2557 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 10 เมษายน 2557
04 เม.ย. 2557 กำหนดราคาใช้สิทธิ TSRs และแจ้งสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (แก้ไข)
04 เม.ย. 2557 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
04 เม.ย. 2557 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TICON-W6
21 มี.ค. 2557 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บนเว็บไซด์ของบริษัท
03 มี.ค. 2557 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6#6 (เพิ่ม template)
03 มี.ค. 2557 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6#6
27 ก.พ. 2557 การจ่ายเงินปันผล การออก TSRs การเสนอขายและ/หรือให้เช่าทรัพย์สินให้แก่ REIT และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (แก้ไข)
27 ก.พ. 2557 งบการเงินรายปี 2556 (แก้ไขหมายเหตุประกอบงบ)
26 ก.พ. 2557 การจ่ายเงินปันผล การออก TSRs การเสนอขายและ/หรือให้เช่าทรัพย์สินให้แก่ REIT และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
26 ก.พ. 2557 งบการเงินรายปี 2556
26 ก.พ. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
10 ก.พ. 2557 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
05 ก.พ. 2557 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
03 ก.พ. 2557 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#17 (ครั้งสุดท้าย)
29 ม.ค. 2557 การลงทุนเพิ่มเติมใน TGROWTH
15 ม.ค. 2557 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TICON-W3 และ TICON-W6
03 ม.ค. 2557 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6#5
03 ม.ค. 2557 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#16
02 ม.ค. 2557 6 มกราคม 2557 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ TICON-W3