รายปี :ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551
25 ธ.ค. 2556 การลงทุนเพิ่มเติมใน TGROWTH
16 ธ.ค. 2556 การโอนขายและให้เช่าทรัพย์สินให้แก่ TGROWTH
12 ธ.ค. 2556 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : TICON-W3
09 ธ.ค. 2556 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3 (ครั้งสุดท้าย) (แก้ไข)
09 ธ.ค. 2556 การเข้าลงทุนใน TGROWTH
09 ธ.ค. 2556 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3 (ครั้งสุดท้าย)
25 พ.ย. 2556 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6#5
25 พ.ย. 2556 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#16
20 พ.ย. 2556 แจ้งความคืบหน้าการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท
11 พ.ย. 2556 การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20 ไตรมาส 3/2556
11 พ.ย. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พ.ย. 2556 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556
09 ต.ค. 2556 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 10 ตุลาคม 2556
09 ต.ค. 2556 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2557 และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
07 ต.ค. 2556 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
03 ต.ค. 2556 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#15
03 ต.ค. 2556 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6#4
01 ต.ค. 2556 วันหยุดทำการประจำปี 2557
04 ก.ย. 2556 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6#4
04 ก.ย. 2556 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#15
13 ส.ค. 2556 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556
13 ส.ค. 2556 การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20
13 ส.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
16 ก.ค. 2556 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TICON-W3 และ TICON-W6
08 ก.ค. 2556 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
05 ก.ค. 2556 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
04 ก.ค. 2556 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6#3
04 ก.ค. 2556 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#14
05 มิ.ย. 2556 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6#3
05 มิ.ย. 2556 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#14
22 พ.ค. 2556 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
13 พ.ค. 2556 มติคณะกรรมการเรื่องการเสนอขาย และ/หรือให้เช่าทรัพย์สินให้แก่ REIT และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และการจัดตั้งบริษัทย่อย
13 พ.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
13 พ.ค. 2556 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556
02 พ.ค. 2556 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ฉบับภาษาไทย)
24 เม.ย. 2556 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6
24 เม.ย. 2556 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3
19 เม.ย. 2556 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
05 เม.ย. 2556 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 10 เมษายน 2556
05 เม.ย. 2556 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
05 เม.ย. 2556 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6#2
05 เม.ย. 2556 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#13
20 มี.ค. 2556 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บนเว็บไซต์ของบริษัท
08 มี.ค. 2556 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#13
08 มี.ค. 2556 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6#2
01 มี.ค. 2556 งบการเงินรายปี 2555
01 มี.ค. 2556 มติคณะกรรมการเรื่องการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการบริษัท และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
01 มี.ค. 2556 การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20
01 มี.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
14 ม.ค. 2556 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ TICON-T1, TICON-W3 และ TICON-W6
08 ม.ค. 2556 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 10 มกราคม 2556
08 ม.ค. 2556 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
03 ม.ค. 2556 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6#1
03 ม.ค. 2556 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#12
02 ม.ค. 2556 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2556 และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า