รายปี :ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551
25 ธ.ค. 2555 การขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)
11 ธ.ค. 2555 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6#1
11 ธ.ค. 2555 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#12
30 พ.ย. 2555 การขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ (TLOGIS)
13 พ.ย. 2555 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท (แก้ไข Template)
13 พ.ย. 2555 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท
13 พ.ย. 2555 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
13 พ.ย. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2555 การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20 ไตรมาส 3/2555
13 พ.ย. 2555 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
07 พ.ย. 2555 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 9 พ.ย.2555
07 พ.ย. 2555 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
05 พ.ย. 2555 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ TICON-T1
10 ต.ค. 2555 ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TICON-W6 เริ่มซื้อขายวันที่ 12 ต.ค.55
09 ต.ค. 2555 วันหยุดทำการประจำปี 2556
04 ต.ค. 2555 แบบรายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TICON-W6
04 ต.ค. 2555 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#11
04 ต.ค. 2555 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5#2
24 ก.ย. 2555 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน TICON-T1
21 ก.ย. 2555 แจ้งการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ TICON-T1
17 ก.ย. 2555 แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของหลักฐานการใช้สิทธิของ TICON-T1
14 ก.ย. 2555 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#11
06 ก.ย. 2555 แจ้งกำหนดวันซื้อขาย วันปิดสมุดทะเบียน และระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ของ TICON-T1 (เพิ่มชื่อย่อหลักทรัพย์)
06 ก.ย. 2555 ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า: TICON-T1 เริ่มซื้อขายวันที่ 10 กันยายน 2555
06 ก.ย. 2555 แจ้งกำหนดวันซื้อขาย วันปิดสมุดทะเบียน และระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ของ TICON-T1
29 ส.ค. 2555 แบบรายงานผลการขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ของ TICON-T1
28 ส.ค. 2555 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5
28 ส.ค. 2555 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3
07 ส.ค. 2555 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TSRs (แก้ไขการขึ้นเครื่องหมาย, Template) และการเสนอขายสินทรัพย์ให้แก่ TFUND
06 ส.ค. 2555 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออก TSRs และการเสนอขายสินทรัพย์ให้แก่ TFUND
06 ส.ค. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
06 ส.ค. 2555 การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20 ไตรมาส 2/2555
06 ส.ค. 2555 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555
31 ก.ค. 2555 การเสนอขายอสังหาริมทรัพย์ให้ TFUND
26 ก.ค. 2555 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 (ฉบับภาษาอังกฤษ) บนเว็บไซต์บริษัท
13 ก.ค. 2555 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 (ฉบับภาษาไทย) บนเว็บไซต์บริษัท
12 ก.ค. 2555 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ TICON-W3 และ TICON-W5
03 ก.ค. 2555 แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
02 ก.ค. 2555 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5#1
02 ก.ค. 2555 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#10
21 มิ.ย. 2555 มติคณะกรรมการเรื่องการกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs)
13 มิ.ย. 2555 การแก้ไขวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
11 มิ.ย. 2555 การเผยแพร่เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 บน website
08 มิ.ย. 2555 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#10
01 มิ.ย. 2555 ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
28 พ.ค. 2555 การออกใบแสดงสิทธิ TSRs และการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 และออกใหม่ทดแทน
24 พ.ค. 2555 รายละเอียดเพิ่มเติมมติคณะกรรมการเพื่อการเสนอขายทรัพย์สินให้แก่ TLOGIS และ/หรือ TFUND
16 พ.ค. 2555 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
15 พ.ค. 2555 มติคณะกรรมการเรื่องการเสนอขายอาคารคลังสินค้าให้แก่ TLOGIS และ/หรือ TFUND
15 พ.ค. 2555 การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20 ไตรมาส 1/2555
15 พ.ค. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พ.ค. 2555 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
09 พ.ค. 2555 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3
09 พ.ค. 2555 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5
09 พ.ค. 2555 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ฉบับภาษาไทย)
25 เม.ย. 2555 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
20 เม.ย. 2555 การจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา
02 เม.ย. 2555 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#9
30 มี.ค. 2555 การขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)
23 มี.ค. 2555 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ฉบับภาษาไทย) บนเว็บไซต์ของบริษัท
16 มี.ค. 2555 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2555
13 มี.ค. 2555 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2555
09 มี.ค. 2555 แจ้งการใช้สิทธิ TICON-W3#9
29 ก.พ. 2555 การจ่ายเงินปันผล, การเสนอขายอาคารโรงงานให้แก่ TFUND และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ปรับเพิ่มข้อมูลวงเงินหุ้นกู้)
29 ก.พ. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
29 ก.พ. 2555 การจ่ายเงินปันผล, การเสนอขายอาคารโรงงานให้แก่ TFUND และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
29 ก.พ. 2555 การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20
29 ก.พ. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
29 ก.พ. 2555 งบการเงินรายปี 2554
08 ก.พ. 2555 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555
11 ม.ค. 2555 การเสนอระเบียบวาระ AGM 2012 และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
04 ม.ค. 2555 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ TICON-W3
04 ม.ค. 2555 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3 #8