รายปี :ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551
28 ธ.ค. 2553 วันหยุดทำการประจำปี 2554
24 ธ.ค. 2553 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
03 ธ.ค. 2553 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (TICON-W3)
03 ธ.ค. 2553 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (TICON-W4)
15 พ.ย. 2553 ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
15 พ.ย. 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พ.ย. 2553 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553
12 พ.ย. 2553 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553
15 ต.ค. 2553 การขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
06 ต.ค. 2553 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ตุลาคม 2553
06 ต.ค. 2553 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
04 ต.ค. 2553 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TICON-W3
04 ต.ค. 2553 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TICON-W4
10 ก.ย. 2553 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ TICON-W4
10 ก.ย. 2553 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของTICON-W3
09 ก.ย. 2553 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 กันยายน 2553
17 ส.ค. 2553 การจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศจีน
10 ส.ค. 2553 การเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20
10 ส.ค. 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
10 ส.ค. 2553 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2010
09 ก.ค. 2553 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ TICON-W2, TICON-W3 และ TICON-W4
08 ก.ค. 2553 การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : TICON
07 ก.ค. 2553 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
07 ก.ค. 2553 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W4#5
07 ก.ค. 2553 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#2
14 มิ.ย. 2553 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิTICON-W3#2
14 มิ.ย. 2553 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิTICON-W4#5
14 พ.ค. 2553 การเพิ่มขึ้นของผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20
14 พ.ค. 2553 มติคณะกรรมการเรื่องการเสนอขายอสังหาริมทรัพย์ให้ TFUND
14 พ.ค. 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
13 พ.ค. 2553 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2010
07 พ.ค. 2553 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
04 พ.ค. 2553 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของ TICON-W5
04 พ.ค. 2553 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของ TICON-W4
04 พ.ค. 2553 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของ TICON-W3
23 เม.ย. 2553 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
19 เม.ย. 2553 การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : TICON
09 เม.ย. 2553 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
02 เม.ย. 2553 แจ้งผลการใช้สิทธิTICON-W4#4
02 เม.ย. 2553 แจ้งผลการใช้สิทธิTICON-W3#1
26 มี.ค. 2553 แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมประจำปี 2553
23 มี.ค. 2553 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
15 มี.ค. 2553 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ TICON-W4#4
15 มี.ค. 2553 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ TICON-W3#1
25 ก.พ. 2553 ตลท.รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน:TICON
24 ก.พ. 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
24 ก.พ. 2553 งบการเงินรายปี 2009
24 ก.พ. 2553 มติคณะกรรมการเรื่องการจ่ายเงินปันผลและเรียกประชุม AGM2010
23 ก.พ. 2553 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
18 ก.พ. 2553 แจ้งผลการใช้สิทธิ TICON-W2 ครั้งสุดท้าย
15 ม.ค. 2553 การเสนอระเบียบวาระ AGM2010 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
15 ม.ค. 2553 19 ม.ค.53 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ TICON-W2
11 ม.ค. 2553 การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม:TICON
11 ม.ค. 2553 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ TICON-W4
11 ม.ค. 2553 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ TICON-W2
11 ม.ค. 2553 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน:TICON-W2
08 ม.ค. 2553 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ TICON-W2 ครั้งสุดท้าย
08 ม.ค. 2553 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
06 ม.ค. 2553 แจ้งผลการใช้สิทธิ TICON-W4#3
06 ม.ค. 2553 แจ้งผลการใช้สิทธิ TICON-W2#16