รายปี :ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551
14 ธ.ค. 2552 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ TICON-W4#3
14 ธ.ค. 2552 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ TICON-W2#16
04 ธ.ค. 2552 การขายทรัพย์สินให้แก่ TLOGIS
09 พ.ย. 2552 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3 (F45-3)
06 พ.ย. 2552 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2009
16 ต.ค. 2552 วันหยุดทำการประจำปี 2553
12 ต.ค. 2552 การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม:TICON
12 ต.ค. 2552 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
06 ต.ค. 2552 แจ้งผลการใช้สิทธิ TICON-W2#15
06 ต.ค. 2552 แจ้งผลการใช้สิทธิ TICON-W4#2
04 ก.ย. 2552 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ TICON-W4#2
04 ก.ย. 2552 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ TICON-W2#15
13 ส.ค. 2552 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
13 ส.ค. 2552 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2009
03 ก.ค. 2552 แจ้งผลการใช้สิทธิ TICON-W4#1
03 ก.ค. 2552 แจ้งผลการใช้สิทธิ TICON-W2#14
25 มิ.ย. 2552 สรุปข้อสนเทศ : TICON-W4
25 มิ.ย. 2552 ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า: TICON-W4
16 มิ.ย. 2552 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ TICON-W4#1
11 มิ.ย. 2552 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ TICON-W2#14
05 มิ.ย. 2552 แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมประจำปี 2552
04 มิ.ย. 2552 แบบรายงานผลการจัดสรร TICON-W4 (F 53-5)
28 พ.ค. 2552 แบบรายงานผลการจัดสรร TICON-W5 (F 53-5)
25 พ.ค. 2552 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ TICON-W2
25 พ.ค. 2552 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ TICON-W3
14 พ.ค. 2552 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2009
14 พ.ค. 2552 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
14 พ.ค. 2552 การเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20
11 พ.ค. 2552 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
24 เม.ย. 2552 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
23 เม.ย. 2552 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
17 เม.ย. 2552 แจ้งผลการใช้สิทธิ TICON-W2#13
12 มี.ค. 2552 สรุปข้อสนเทศ : TICON-W3
12 มี.ค. 2552 ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า: TICON-W3
10 มี.ค. 2552 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ TICON-W2#13
03 มี.ค. 2552 (F 53-4) แบบรายงานการเพิ่มทุน (แก้ไข)
03 มี.ค. 2552 แก้ไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการ/พนักงาน
02 มี.ค. 2552 F45-3 สรุปผลการดำเนินงานประจำปี (แก้ไข)
18 ก.พ. 2552 การเสนอระเบียบวาระ AGM 2552 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
13 ก.พ. 2552 รายงานผลการจัดสรรTICON-W3
12 ม.ค. 2552 การจัดสรร TICON-W3
12 ม.ค. 2552 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน TICON-W2
08 ม.ค. 2552 แจ้งผลการใช้สิทธิ TICON-W2 #12