รายปี :ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551
24 ธ.ค. 2551 การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
15 ธ.ค. 2551 แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมประจำปี 2552
15 ธ.ค. 2551 แจ้งรายละเอียด TICON-W2 ครั้งที่ 12
12 ธ.ค. 2551 การขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
18 พ.ย. 2551 วันหยุดทำการประจำปี 2552
13 พ.ย. 2551 การเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20
13 พ.ย. 2551 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2008
13 พ.ย. 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)
08 ต.ค. 2551 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
08 ต.ค. 2551 การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม : TICON
15 ก.ย. 2551 แจ้งรายละเอียด TICON-W2 ครั้งที่ 11
13 ส.ค. 2551 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2008
13 ส.ค. 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
24 ก.ค. 2551 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
14 ก.ค. 2551 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
14 ก.ค. 2551 การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม : TICON
11 ก.ค. 2551 แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
07 ก.ค. 2551 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ TICON-W2
03 ก.ค. 2551 แจ้งผลการใช้สิทธิ TICON-W2#10
23 มิ.ย. 2551 เผยแพร่เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
06 มิ.ย. 2551 มติคณะกรรมการเรื่องการออกใบสำคัญแสดงสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
06 มิ.ย. 2551 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
05 มิ.ย. 2551 แจ้งรายละเอียด TICON-W2 ครั้งที่ 10
14 พ.ค. 2551 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2008
14 พ.ค. 2551 การเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20
14 พ.ค. 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
07 พ.ค. 2551 การเผยแพร่รายงานการประชุม 2008 AGM
07 พ.ค. 2551 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ TICON-W2
23 เม.ย. 2551 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
10 เม.ย. 2551 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
10 เม.ย. 2551 การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม : TICON
03 เม.ย. 2551 แจ้งผลการใช้สิทธิ TICON-W2#9
24 มี.ค. 2551 การเผยแพร่เอกสารการประชุม 2008 AGM
06 มี.ค. 2551 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ TICON-W2) # 9
28 ก.พ. 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
28 ก.พ. 2551 งบการเงินรายปี 2007
28 ก.พ. 2551 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชี
28 ก.พ. 2551 การเพิ่มขึ้นของผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20
27 ก.พ. 2551 การจ่ายเงินปันผลและเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551