รายปี :ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551
10 ก.ย. 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
18 ส.ค. 2563 แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ประจำปี 2563
07 ส.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
07 ส.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
07 ส.ค. 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
31 ก.ค. 2563 การยื่นแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2)
13 ก.ค. 2563 หุ้นเพิ่มทุนของ FPT เริ่มซื้อขายวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
09 ก.ค. 2563 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
08 ก.ค. 2563 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
08 ก.ค. 2563 แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ประจำปี 2563
07 ก.ค. 2563 การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อมูลเพิ่มเติม (แก้ไข วันชำระราคา)
07 ก.ค. 2563 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
30 มิ.ย. 2563 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า
19 มิ.ย. 2563 การเสนอขายทรัพย์สิน การยกเลิกและแก้ไขสัญญาเช่าช่วงที่ดินและสัญญาบริการ (Divestment) ของบริษัทและบริษัทย่อย (แก้ไข)
19 มิ.ย. 2563 การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 2563 การเสนอขายทรัพย์สิน การยกเลิกและแก้ไขสัญญาเช่าช่วงที่ดินและสัญญาบริการ (Divestment) ของบริษัทและบริษัทย่อย
18 มิ.ย. 2563 การยื่นแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6 ข) ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
17 มิ.ย. 2563 การเผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธิการของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบนเว็บไซต์ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)
16 มิ.ย. 2563 การเผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธิการของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบนเว็บไซต์ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
02 มิ.ย. 2563 การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อมูลเพิ่มเติม (แก้ไข Template)
01 มิ.ย. 2563 การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (แก้ไข 2)
28 พ.ค. 2563 การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 2563 การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13 พ.ค. 2563 แจ้งกำหนดราคาการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุ้น GOLD จากตลาดหลักทรัพย์ฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ General Mandate (แก้ไข Template)
13 พ.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
13 พ.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
13 พ.ค. 2563 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2563 แจ้งกำหนดราคาการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุ้น GOLD จากตลาดหลักทรัพย์ฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ General Mandate (แก้ไข Template)
12 พ.ค. 2563 แจ้งกำหนดราคาการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุ้น GOLD จากตลาดหลักทรัพย์ฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ General Mandate
12 พ.ค. 2563 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความคืบหน้าในการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุ้น GOLD ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
08 พ.ค. 2563 การออกหุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
10 เม.ย. 2563 แจ้งยกเลิกวันหยุดในวันที่ 13 -15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
05 มี.ค. 2563 แจ้งการเลิกกิจการของบริษัทย่อยในประเทศจีน
12 ก.พ. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
12 ก.พ. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
12 ก.พ. 2563 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
07 ก.พ. 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
04 ก.พ. 2563 แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
03 ก.พ. 2563 แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
31 ม.ค. 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
29 ม.ค. 2563 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
24 ม.ค. 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
15 ม.ค. 2563 การออกหุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
06 ม.ค. 2563 กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี พ.ศ. 2563 ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
02 ม.ค. 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และช่องทางการติดต่อของบริษัท
24 ธ.ค. 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
23 ธ.ค. 2562 แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุ้นของ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แก้ไข template)
23 ธ.ค. 2562 แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุ้นของ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เพิ่มหมายเหตุ)
18 ธ.ค. 2562 แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (แก้ไขข้อมูล)
13 ธ.ค. 2562 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนตำหน่งที่ว่างลง
09 ธ.ค. 2562 แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
19 พ.ย. 2562 แจ้งการปรับราคาการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุ้นของ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เพิ่มหมายเหตุ)
19 พ.ย. 2562 แจ้งการปรับราคาการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุ้นของ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18 พ.ย. 2562 แจ้งการเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัท
14 พ.ย. 2562 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การจ่ายเงินปันผล และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
14 พ.ย. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
14 พ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
14 พ.ย. 2562 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
14 พ.ย. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
31 ต.ค. 2562 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
09 ต.ค. 2562 แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท
20 ก.ย. 2562 ความคืบหน้าการโอนขายทรัพย์สินให้แก่ FTREIT
20 ก.ย. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับแผนการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุ้นของบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20 ส.ค. 2562 การเข้าลงทุนในบริษัท ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์ จำกัด และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มข้อมูล)
19 ส.ค. 2562 การเข้าลงทุนในบริษัท ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์ จำกัด และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไขข้อมูล NTA)
19 ส.ค. 2562 การเข้าลงทุนในบริษัท ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์ จำกัด และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
15 ส.ค. 2562 การยื่นแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (แบบ 256-2)
15 ส.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
15 ส.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
15 ส.ค. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
25 ก.ค. 2562 หุ้นเพิ่มทุนของ FPT เริ่มซื้อขายวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
24 ก.ค. 2562 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท
24 ก.ค. 2562 แจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (แก้ไข)
24 ก.ค. 2562 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
23 ก.ค. 2562 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F 53-5)
23 ก.ค. 2562 แจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
22 ก.ค. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการเสนอขายทรัพย์สินให้แก่ FTREIT และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (แก้ไข Termplate)
22 ก.ค. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการเสนอขายทรัพย์สินให้แก่ FTREIT และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
05 ก.ค. 2562 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
03 ก.ค. 2562 การยื่นแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6 ข) ของบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
20 มิ.ย. 2562 การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (แบบ 247-4) ครั้งที่ 1
04 มิ.ย. 2562 การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขในหุ้นสามัญทั้งหมดของบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (แบบ 247-4)
27 พ.ค. 2562 การยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) ของบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
23 พ.ค. 2562 แจ้งความคืบหน้าการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหุ้นสามัญทั้งหมดของบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
21 พ.ค. 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
09 พ.ค. 2562 การออกหุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
08 พ.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
08 พ.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08 พ.ค. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
08 พ.ค. 2562 การเสนอขายทรัพย์สินให้แก่ FTREIT
07 พ.ค. 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26 เม.ย. 2562 แจ้งการลงทุนของบริษัทย่อย
23 เม.ย. 2562 แจ้งการลงทุนของบริษัทย่อย
22 เม.ย. 2562 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
12 เม.ย. 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
26 ก.พ. 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไขคะแนนเสียงในวาระที่ 10 และ 11)
25 ก.พ. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
25 ก.พ. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
25 ก.พ. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2562
18 ก.พ. 2562 การออกหุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
14 ก.พ. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
14 ก.พ. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 ก.พ. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
14 ก.พ. 2562 แจ้งการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทร่วมทุน
13 ก.พ. 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไขคะแนนเสียงในวาระที่ 1)
11 ก.พ. 2562 แจ้งการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
08 ก.พ. 2562 แจ้งการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
08 ก.พ. 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
28 ม.ค. 2562 การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ TICON
28 ม.ค. 2562 แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ และตราประทับของบริษัท
25 ม.ค. 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25 ม.ค. 2562 แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง
17 ม.ค. 2562 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
17 ม.ค. 2562 การเข้าทำสัญญาร่วมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่
07 ม.ค. 2562 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2562
28 ธ.ค. 2561 แจ้งกรรมการลาออก
28 ธ.ค. 2561 แจ้งความคืบหน้าการรับโอนหุ้นบริษัท เทคโนโลยี แอสเซ็ทส์ จำกัด (แก้ไข 2)
21 ธ.ค. 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
19 ธ.ค. 2561 ความคืบหน้าการโอนขายและให้เช่าทรัพย์สินแก่ TREIT
14 ธ.ค. 2561 แจ้งความคืบหน้าการรับโอนหุ้นบริษัท เทคโนโลยี แอสเซ็ทส์ จำกัด (แก้ไข)
12 ธ.ค. 2561 การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป การออกหุ้นกู้ การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และการเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไข Template)
11 ธ.ค. 2561 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
11 ธ.ค. 2561 การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป การออกหุ้นกู้ การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และการเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
07 ธ.ค. 2561 แจ้งความคืบหน้าการรับโอนหุ้นบริษัท เทคโนโลยี แอสเซ็ทส์ จำกัด (เพิ่มเติม)
07 ธ.ค. 2561 แจ้งความคืบหน้าการรับโอนหุ้นบริษัท เทคโนโลยี แอสเซ็ทส์ จำกัด
20 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
20 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
20 พ.ย. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
20 พ.ย. 2561 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
20 พ.ย. 2561 การจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
14 พ.ย. 2561 การรายงานตามรอบระยะเวลาภายหลังการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
18 ต.ค. 2561 แจ้งการชนะประมูลจากการขายทอดตลาดที่ดินของบริษัทร่วมทุน
22 ส.ค. 2561 การลงทุนของ บริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทร่วมทุนของบริษัท) (เพิ่มเติม)
21 ส.ค. 2561 การลงทุนของ บริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทร่วมทุนของบริษัท)
10 ส.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
10 ส.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
20 ก.ค. 2561 การเข้าทำสัญญาร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (เพิ่มเติม)
17 ก.ค. 2561 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
09 ก.ค. 2561 การเข้าทำสัญญาร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
27 มิ.ย. 2561 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
12 มิ.ย. 2561 การเสนอขาย และ/หรือให้เช่าทรัพย์สินให้แก่ TREIT (เพิ่มเติม)
11 มิ.ย. 2561 การเสนอขาย และ/หรือให้เช่าทรัพย์สินให้แก่ TREIT
18 พ.ค. 2561 SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ TICON
17 พ.ค. 2561 แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)
14 พ.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข)
11 พ.ค. 2561 รายงานรายการเกี่ยวโยงกันประเภทรายการที่เกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี
11 พ.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
11 พ.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พ.ค. 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
11 พ.ค. 2561 ขอนำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
09 พ.ค. 2561 SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ TICON
09 พ.ค. 2561 แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6-ข)
04 พ.ค. 2561 การจัดตั้งบริษัทย่อย
03 พ.ค. 2561 SEC News : แจ้งข่าวแบบ 250-2 ของ TICON
27 เม.ย. 2561 ขอนำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์(ส่วนที่ 5/5)
27 เม.ย. 2561 ขอนำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (ส่วนที่ 4/5)
27 เม.ย. 2561 ขอนำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์(ส่วนที่ 3/5)
27 เม.ย. 2561 ขอนำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (ส่วนที่ 2/5)
27 เม.ย. 2561 ขอนำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (ส่วนที่ 1/5)
25 เม.ย. 2561 แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4 แก้ไขเพิ่มเติม)
10 เม.ย. 2561 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
05 เม.ย. 2561 แจ้งการได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (แบบ 247-3)
05 เม.ย. 2561 SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-4 ของ TICON
05 เม.ย. 2561 แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) (ส่วนที่ 2/6) (แก้ไข Template)
04 เม.ย. 2561 แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) (ส่วนที่ 6/6)
04 เม.ย. 2561 แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) (ส่วนที่ 5/6)
04 เม.ย. 2561 แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) (ส่วนที่ 4/6)
04 เม.ย. 2561 แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) (ส่วนที่ 3/6)
04 เม.ย. 2561 แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) (ส่วนที่ 2/6)
04 เม.ย. 2561 แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) (ส่วนที่ 1/6)
04 เม.ย. 2561 การจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อเข้าร่วมลงทุน และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)
04 เม.ย. 2561 SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 4 เมษายน 2561
04 เม.ย. 2561 การจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อเข้าร่วมลงทุน และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
02 เม.ย. 2561 แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่
02 เม.ย. 2561 แจ้งการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
28 มี.ค. 2561 ชี้แจงเพิ่มเติมของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
27 มี.ค. 2561 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
27 มี.ค. 2561 แจ้งการได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) (แก้ไข Template)
26 มี.ค. 2561 แจ้งการได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3)
26 มี.ค. 2561 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
26 มี.ค. 2561 SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-3 ของ TICON
14 มี.ค. 2561 การออกหุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
28 ก.พ. 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
20 ก.พ. 2561 การจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นกู้ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข 3)
20 ก.พ. 2561 การจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข 2)
20 ก.พ. 2561 การจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข 1)
19 ก.พ. 2561 งบการเงินรายปี 2560 (แก้ไขหัวข้อรายงาน) (ตรวจสอบแล้ว)
19 ก.พ. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
19 ก.พ. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
19 ก.พ. 2561 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
19 ก.พ. 2561 การจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
09 ก.พ. 2561 แจ้งข่าวเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เพิ่มเติม)
09 ก.พ. 2561 แจ้งข่าวเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
30 ม.ค. 2561 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
30 ม.ค. 2561 การปลดเครื่องหมาย "H"หลักทรัพย์ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)"TICON"
30 ม.ค. 2561 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
30 ม.ค. 2561 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
30 ม.ค. 2561 การขึ้นเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) "TICON"
25 ธ.ค. 2560 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
25 ธ.ค. 2560 การจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อเข้าร่วมลงทุน และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
14 พ.ย. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
14 พ.ย. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พ.ย. 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
20 ต.ค. 2560 วันหยุดทำการประจำปี 2561
20 ต.ค. 2560 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2561 และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
16 ต.ค. 2560 การจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์
12 ก.ย. 2560 แจ้งการอนุมัติการให้สิทธิในการลงทุนในทรัพย์สินของบริษัทภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และการให้สิทธิในการปฏิเสธก่อนแก่ TREIT ที่จะมีการรองรับการแปลงสภาพของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
10 ส.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
10 ส.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
26 ก.ค. 2560 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
16 พ.ค. 2560 การจดทะเบียนเพิ่มทุน
12 พ.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
12 พ.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12 พ.ค. 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
08 พ.ค. 2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
25 เม.ย. 2560 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
24 เม.ย. 2560 แจ้งปรับเปลี่ยนวันปิดสมุดทะเบียนรับเงินปันผลเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ธปท.เรื่องการเปลี่ยนแปลงวันหยุดของสถาบันการเงิน
24 เม.ย. 2560 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
11 เม.ย. 2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่กรรมการผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
29 มี.ค. 2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งสถานที่ประชุม
24 ก.พ. 2560 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (แก้ไข)
24 ก.พ. 2560 แก้ไขรายละเอียดวาระการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปที่นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
23 ก.พ. 2560 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
23 ก.พ. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
23 ก.พ. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
23 ก.พ. 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
23 ก.พ. 2560 การจ่ายเงินปันผล การเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และการแต่งตั้งกรรมการใหม่
19 ม.ค. 2560 แจ้งเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและแต่งตั้งผู้บริหารใหม่
19 ม.ค. 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2560
18 ม.ค. 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 19 มกราคม 2560
17 ม.ค. 2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ การแต่งตั้งประธานกรรมการ การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำแทนบริษัท (แก้ไข Template)
17 ม.ค. 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไขข้อมูล ครั้งที่ 2)
17 ม.ค. 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไขข้อมูล)
17 ม.ค. 2560 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
17 ม.ค. 2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ การแต่งตั้งประธานกรรมการ การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำแทนบริษัท
17 ม.ค. 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
17 ม.ค. 2560 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
13 ม.ค. 2560 ชี้แจงกรณีที่บริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
11 ม.ค. 2560 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แก้ไขหน้า 38)
06 ม.ค. 2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (ภาษาอังกฤษ)
26 ธ.ค. 2559 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (ภาษาไทย)
23 ธ.ค. 2559 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (แก้ไข Template)
23 ธ.ค. 2559 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
01 ธ.ค. 2559 การเผยแพร่เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 บนเว็บไซด์ของบริษัท
01 ธ.ค. 2559 นำส่งแบบ 247-7 (แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ)
01 ธ.ค. 2559 รายงานความเห็นของ IFA เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ส่วนที่ 4/4)
01 ธ.ค. 2559 รายงานความเห็นของ IFA เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ส่วนที่ 3/4)
01 ธ.ค. 2559 รายงานความเห็นของ IFA เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ส่วนที่ 2/4)
01 ธ.ค. 2559 รายงานความเห็นของ IFA เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ส่วนที่ 1/4)
01 ธ.ค. 2559 สารสนเทศรายการเกี่ยวโยงกันและการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ฉบับเพิ่มเติม)
01 ธ.ค. 2559 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
16 พ.ย. 2559 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2560 และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
10 พ.ย. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
10 พ.ย. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
10 พ.ย. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
12 ต.ค. 2559 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เพิ่มข้อมูล ครั้งที่2)
11 ต.ค. 2559 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (เพิ่มข้อมูล)
11 ต.ค. 2559 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เพิ่มข้อมูล)
11 ต.ค. 2559 การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน Whitewash waiver และ EGM ครั้งที่ 1/2559 (เพิ่มข้อมูล)
10 ต.ค. 2559 ปลด SP หลักทรัพย์ TICON และ DW ที่มี TICON เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง
10 ต.ค. 2559 สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
10 ต.ค. 2559 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด
10 ต.ค. 2559 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
10 ต.ค. 2559 การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน Whitewash waiver และ EGM ครั้งที่ 1/2559
04 ต.ค. 2559 ขอพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ชั่วคราว (แก้ไข Template)
04 ต.ค. 2559 ตลท. ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ TICON และ DW ที่มี TICON เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง
04 ต.ค. 2559 ขอพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ชั่วคราว
10 ส.ค. 2559 การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนของบริษัทย่อย
10 ส.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
10 ส.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
11 พ.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
11 พ.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พ.ค. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
11 พ.ค. 2559 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเกี่ยวกับอายุการให้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
10 พ.ค. 2559 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
09 พ.ค. 2559 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ฉบับภาษาไทย)
26 เม.ย. 2559 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
23 มี.ค. 2559 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งสถานที่ประชุม
21 มี.ค. 2559 การจำหน่ายหน่วยลงทุนใน TFUND และ TREIT (เพิ่มเติม)
18 มี.ค. 2559 การจำหน่ายหน่วยลงทุนใน TFUND และ TREIT
25 ก.พ. 2559 การจ่ายเงินปันผล การเสนอขายและ/หรือให้เช่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่สนใจลงทุน และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
25 ก.พ. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
25 ก.พ. 2559 งบการเงินรายปี 2558
07 ม.ค. 2559 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2559 และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
11 พ.ย. 2558 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
11 พ.ย. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
11 พ.ย. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พ.ย. 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
30 ก.ย. 2558 วันหยุดทำการประจำปี 2559
07 ส.ค. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
07 ส.ค. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
07 ส.ค. 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
03 ส.ค. 2558 การจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา
13 พ.ค. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
13 พ.ค. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
13 พ.ค. 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
07 พ.ค. 2558 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
06 พ.ค. 2558 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ฉบับภาษาไทย)
24 เม.ย. 2558 การจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศฮ่องกง
22 เม.ย. 2558 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
07 เม.ย. 2558 การเข้าทำสัญญาร่วมทุนในกิจการในต่างประเทศ
20 มี.ค. 2558 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซด์ของบริษัท
10 มี.ค. 2558 การแต่งตั้งกรรมการใหม่ การเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ การเปลี่ยนแปลงวาระการประชุม และแจ้งสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
10 มี.ค. 2558 การไม่ขอรับการต่อวาระกรรมการและการลาออกจากตำแหน่งผู้บริหาร
27 ก.พ. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 ก.พ. 2558 การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มวงเงินหุ้นกู้ การเสนอขายและ/หรือให้เช่าทรัพย์สินให้แก่ TREIT และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
27 ก.พ. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
27 ก.พ. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 ก.พ. 2558 งบการเงินรายปี 2557
17 ก.พ. 2558 การจำหน่ายเงินลงทุนใน TGROWTH
21 ม.ค. 2558 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TICON-W6 และจากการเสนอขายหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิใบแสดงสิทธิฯ TICON-T2
24 ธ.ค. 2557 ความคืบหน้าการโอนขายและให้เช่าทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TREIT)
17 ธ.ค. 2557 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2557
02 ธ.ค. 2557 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2557
01 ธ.ค. 2557 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
21 พ.ย. 2557 ความคืบหน้าการเข้าลงทุนในบริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ของ Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.
17 พ.ย. 2557 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
10 พ.ย. 2557 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2558 และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
10 พ.ย. 2557 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557
10 พ.ย. 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557
10 พ.ย. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
29 ต.ค. 2557 การเข้าทำสัญญาจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ให้แก่ Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.
20 ต.ค. 2557 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 21 ตุลาคม 2557
17 ต.ค. 2557 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2557
16 ต.ค. 2557 วันหยุดทำการประจำปี 2558
15 ต.ค. 2557 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
13 ต.ค. 2557 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
10 ต.ค. 2557 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 13 ตุลาคม 2557
08 ต.ค. 2557 แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
08 ต.ค. 2557 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TICON-W6 (ครั้งสุดท้าย)
08 ต.ค. 2557 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
29 ก.ย. 2557 แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 (เพิ่มเติม)
29 ก.ย. 2557 แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
12 ก.ย. 2557 นำส่งแบบ 247-7
11 ก.ย. 2557 รายงานความเห็นของ IFA เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11 ก.ย. 2557 สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข/เพิ่มเติม)
11 ก.ย. 2557 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (แก้ไข/เพิ่มเติม)
11 ก.ย. 2557 การเผยแพร่เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 บนเว็บไซด์ของบริษัท
04 ก.ย. 2557 วันที่ 8 กันยายน 2557 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ TICON-W6
29 ส.ค. 2557 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน TICON-W6
26 ส.ค. 2557 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (TICON-W6) ครั้งสุดท้าย
08 ส.ค. 2557 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (แก้ไข)
08 ส.ค. 2557 สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มTemplate)
08 ส.ค. 2557 สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
08 ส.ค. 2557 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
08 ส.ค. 2557 การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน Whitewash waiver และ EGM ครั้งที่ 1/2557
07 ส.ค. 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557
07 ส.ค. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
07 ส.ค. 2557 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557
22 ก.ค. 2557 แจ้งข้อมูลหนังสือแสดงเจตจำนงจาก ROJANA ในการซื้อหุ้นที่เหลือจากการแปลงสภาพ TSR และการขอทำ Whitewash
15 ก.ค. 2557 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ TICON-W3, TICON-W6 และ TICON-T2
10 ก.ค. 2557 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 14 กรกฎาคม 2557
07 ก.ค. 2557 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
07 ก.ค. 2557 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
04 ก.ค. 2557 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TICON-W6
03 ก.ค. 2557 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
02 ก.ค. 2557 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ TICON-T2
05 มิ.ย. 2557 การเข้าร่วมทุนของบริษัทย่อยในกิจการอื่น
02 มิ.ย. 2557 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 (เพิ่ม Template)
02 มิ.ย. 2557 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (TICON-W6)
26 พ.ค. 2557 28 พฤษภาคม 2557 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ TICON-T2
21 พ.ค. 2557 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ TICON-T2
20 พ.ค. 2557 แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิของ TICON-T2 (แก้ template)
20 พ.ค. 2557 แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิของ TICON-T2
19 พ.ค. 2557 แจ้งกำหนดวันซื้อขาย วันปิดสมุดทะเบียน และระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ของ TICON-T2
19 พ.ค. 2557 ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า: TICON-T2 เริ่มซื้อขายวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
14 พ.ค. 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557
14 พ.ค. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข)
14 พ.ค. 2557 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557
14 พ.ค. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12 พ.ค. 2557 แบบรายงานผลการขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ของ TICON-T2 (แก้ไข)
09 พ.ค. 2557 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
09 พ.ค. 2557 แบบรายงานผลการขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ของ TICON-T2
06 พ.ค. 2557 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ฉบับภาษาไทย)
29 เม.ย. 2557 แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการเครดิตภาษีของเงินปันผล
28 เม.ย. 2557 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 และการออกและจัดสรร TSRs
22 เม.ย. 2557 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
09 เม.ย. 2557 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 10 เมษายน 2557
04 เม.ย. 2557 กำหนดราคาใช้สิทธิ TSRs และแจ้งสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (แก้ไข)
04 เม.ย. 2557 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
04 เม.ย. 2557 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TICON-W6
21 มี.ค. 2557 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บนเว็บไซด์ของบริษัท
03 มี.ค. 2557 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6#6 (เพิ่ม template)
03 มี.ค. 2557 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6#6
27 ก.พ. 2557 การจ่ายเงินปันผล การออก TSRs การเสนอขายและ/หรือให้เช่าทรัพย์สินให้แก่ REIT และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (แก้ไข)
27 ก.พ. 2557 งบการเงินรายปี 2556 (แก้ไขหมายเหตุประกอบงบ)
26 ก.พ. 2557 การจ่ายเงินปันผล การออก TSRs การเสนอขายและ/หรือให้เช่าทรัพย์สินให้แก่ REIT และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
26 ก.พ. 2557 งบการเงินรายปี 2556
26 ก.พ. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
10 ก.พ. 2557 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
05 ก.พ. 2557 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
03 ก.พ. 2557 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#17 (ครั้งสุดท้าย)
29 ม.ค. 2557 การลงทุนเพิ่มเติมใน TGROWTH
15 ม.ค. 2557 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TICON-W3 และ TICON-W6
03 ม.ค. 2557 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6#5
03 ม.ค. 2557 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#16
02 ม.ค. 2557 6 มกราคม 2557 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ TICON-W3
25 ธ.ค. 2556 การลงทุนเพิ่มเติมใน TGROWTH
16 ธ.ค. 2556 การโอนขายและให้เช่าทรัพย์สินให้แก่ TGROWTH
12 ธ.ค. 2556 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : TICON-W3
09 ธ.ค. 2556 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3 (ครั้งสุดท้าย) (แก้ไข)
09 ธ.ค. 2556 การเข้าลงทุนใน TGROWTH
09 ธ.ค. 2556 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3 (ครั้งสุดท้าย)
25 พ.ย. 2556 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6#5
25 พ.ย. 2556 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#16
20 พ.ย. 2556 แจ้งความคืบหน้าการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท
11 พ.ย. 2556 การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20 ไตรมาส 3/2556
11 พ.ย. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พ.ย. 2556 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556
09 ต.ค. 2556 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 10 ตุลาคม 2556
09 ต.ค. 2556 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2557 และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
07 ต.ค. 2556 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
03 ต.ค. 2556 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#15
03 ต.ค. 2556 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6#4
01 ต.ค. 2556 วันหยุดทำการประจำปี 2557
04 ก.ย. 2556 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6#4
04 ก.ย. 2556 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#15
13 ส.ค. 2556 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556
13 ส.ค. 2556 การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20
13 ส.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
16 ก.ค. 2556 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TICON-W3 และ TICON-W6
08 ก.ค. 2556 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
05 ก.ค. 2556 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
04 ก.ค. 2556 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6#3
04 ก.ค. 2556 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#14
05 มิ.ย. 2556 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6#3
05 มิ.ย. 2556 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#14
22 พ.ค. 2556 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
13 พ.ค. 2556 มติคณะกรรมการเรื่องการเสนอขาย และ/หรือให้เช่าทรัพย์สินให้แก่ REIT และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และการจัดตั้งบริษัทย่อย
13 พ.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
13 พ.ค. 2556 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556
02 พ.ค. 2556 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ฉบับภาษาไทย)
24 เม.ย. 2556 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6
24 เม.ย. 2556 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3
19 เม.ย. 2556 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
05 เม.ย. 2556 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 10 เมษายน 2556
05 เม.ย. 2556 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
05 เม.ย. 2556 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6#2
05 เม.ย. 2556 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#13
20 มี.ค. 2556 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บนเว็บไซต์ของบริษัท
08 มี.ค. 2556 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#13
08 มี.ค. 2556 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6#2
01 มี.ค. 2556 งบการเงินรายปี 2555
01 มี.ค. 2556 มติคณะกรรมการเรื่องการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการบริษัท และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
01 มี.ค. 2556 การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20
01 มี.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
14 ม.ค. 2556 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ TICON-T1, TICON-W3 และ TICON-W6
08 ม.ค. 2556 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 10 มกราคม 2556
08 ม.ค. 2556 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
03 ม.ค. 2556 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6#1
03 ม.ค. 2556 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#12
02 ม.ค. 2556 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2556 และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
25 ธ.ค. 2555 การขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)
11 ธ.ค. 2555 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6#1
11 ธ.ค. 2555 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#12
30 พ.ย. 2555 การขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ (TLOGIS)
13 พ.ย. 2555 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท (แก้ไข Template)
13 พ.ย. 2555 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท
13 พ.ย. 2555 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
13 พ.ย. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2555 การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20 ไตรมาส 3/2555
13 พ.ย. 2555 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
07 พ.ย. 2555 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 9 พ.ย.2555
07 พ.ย. 2555 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
05 พ.ย. 2555 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ TICON-T1
10 ต.ค. 2555 ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TICON-W6 เริ่มซื้อขายวันที่ 12 ต.ค.55
09 ต.ค. 2555 วันหยุดทำการประจำปี 2556
04 ต.ค. 2555 แบบรายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TICON-W6
04 ต.ค. 2555 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#11
04 ต.ค. 2555 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5#2
24 ก.ย. 2555 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน TICON-T1
21 ก.ย. 2555 แจ้งการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ TICON-T1
17 ก.ย. 2555 แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของหลักฐานการใช้สิทธิของ TICON-T1
14 ก.ย. 2555 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#11
06 ก.ย. 2555 แจ้งกำหนดวันซื้อขาย วันปิดสมุดทะเบียน และระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ของ TICON-T1 (เพิ่มชื่อย่อหลักทรัพย์)
06 ก.ย. 2555 ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า: TICON-T1 เริ่มซื้อขายวันที่ 10 กันยายน 2555
06 ก.ย. 2555 แจ้งกำหนดวันซื้อขาย วันปิดสมุดทะเบียน และระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ของ TICON-T1
29 ส.ค. 2555 แบบรายงานผลการขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ของ TICON-T1
28 ส.ค. 2555 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5
28 ส.ค. 2555 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3
07 ส.ค. 2555 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TSRs (แก้ไขการขึ้นเครื่องหมาย, Template) และการเสนอขายสินทรัพย์ให้แก่ TFUND
06 ส.ค. 2555 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออก TSRs และการเสนอขายสินทรัพย์ให้แก่ TFUND
06 ส.ค. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
06 ส.ค. 2555 การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20 ไตรมาส 2/2555
06 ส.ค. 2555 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555
31 ก.ค. 2555 การเสนอขายอสังหาริมทรัพย์ให้ TFUND
26 ก.ค. 2555 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 (ฉบับภาษาอังกฤษ) บนเว็บไซต์บริษัท
13 ก.ค. 2555 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 (ฉบับภาษาไทย) บนเว็บไซต์บริษัท
12 ก.ค. 2555 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ TICON-W3 และ TICON-W5
03 ก.ค. 2555 แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
02 ก.ค. 2555 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5#1
02 ก.ค. 2555 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#10
21 มิ.ย. 2555 มติคณะกรรมการเรื่องการกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs)
13 มิ.ย. 2555 การแก้ไขวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
11 มิ.ย. 2555 การเผยแพร่เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 บน website
08 มิ.ย. 2555 แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#10
01 มิ.ย. 2555 ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
28 พ.ค. 2555 การออกใบแสดงสิทธิ TSRs และการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 และออกใหม่ทดแทน
24 พ.ค. 2555 รายละเอียดเพิ่มเติมมติคณะกรรมการเพื่อการเสนอขายทรัพย์สินให้แก่ TLOGIS และ/หรือ TFUND
16 พ.ค. 2555 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
15 พ.ค. 2555 มติคณะกรรมการเรื่องการเสนอขายอาคารคลังสินค้าให้แก่ TLOGIS และ/หรือ TFUND
15 พ.ค. 2555 การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20 ไตรมาส 1/2555
15 พ.ค. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พ.ค. 2555 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
09 พ.ค. 2555 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3
09 พ.ค. 2555 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5
09 พ.ค. 2555 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ฉบับภาษาไทย)
25 เม.ย. 2555 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
20 เม.ย. 2555 การจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา
02 เม.ย. 2555 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#9
30 มี.ค. 2555 การขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)
23 มี.ค. 2555 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ฉบับภาษาไทย) บนเว็บไซต์ของบริษัท
16 มี.ค. 2555 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2555
13 มี.ค. 2555 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2555
09 มี.ค. 2555 แจ้งการใช้สิทธิ TICON-W3#9
29 ก.พ. 2555 การจ่ายเงินปันผล, การเสนอขายอาคารโรงงานให้แก่ TFUND และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ปรับเพิ่มข้อมูลวงเงินหุ้นกู้)
29 ก.พ. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
29 ก.พ. 2555 การจ่ายเงินปันผล, การเสนอขายอาคารโรงงานให้แก่ TFUND และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
29 ก.พ. 2555 การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20
29 ก.พ. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
29 ก.พ. 2555 งบการเงินรายปี 2554
08 ก.พ. 2555 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555
11 ม.ค. 2555 การเสนอระเบียบวาระ AGM 2012 และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
04 ม.ค. 2555 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ TICON-W3
04 ม.ค. 2555 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3 #8
08 ธ.ค. 2554 แจ้งการใช้สิทธิ TICON-W3#8
03 พ.ย. 2554 การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20
03 พ.ย. 2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
02 พ.ย. 2554 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554
19 ต.ค. 2554 ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
18 ต.ค. 2554 ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร และเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส์ไทคอน วังน้อย
17 ต.ค. 2554 ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมในนิคมอุสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) และ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
11 ต.ค. 2554 ชี้แจงข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
10 ต.ค. 2554 ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
07 ต.ค. 2554 ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วม
04 ต.ค. 2554 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TICON-W3#7
04 ต.ค. 2554 วันหยุดทำการประจำปี 2555
03 ต.ค. 2554 การขายอาคารคลังสินค้าให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์
22 ก.ย. 2554 แจ้งการใช้สิทธิ TICON-W3#7
10 ส.ค. 2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2554 การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20
10 ส.ค. 2554 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
10 ส.ค. 2554 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554
10 ส.ค. 2554 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554
29 ก.ค. 2554 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2554
14 ก.ค. 2554 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
13 ก.ค. 2554 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2554
06 ก.ค. 2554 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TICON-W3
06 ก.ค. 2554 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ TICON-W3 และ TICON-W4
24 มิ.ย. 2554 มติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
14 มิ.ย. 2554 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (TICON-W3)
07 มิ.ย. 2554 รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อการเสนอขายทรัพย์สินให้แก่ TLOGIS และ TFUND
31 พ.ค. 2554 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2554
27 พ.ค. 2554 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 31 พ.ค. 2554
27 พ.ค. 2554 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
26 พ.ค. 2554 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย TICON-W4
20 พ.ค. 2554 การเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาลไตรมาส 1/2554 (Microsoft Office 2003) บนเว็บไซต์บริษัท
19 พ.ค. 2554 แบบรายงานการเพิ่มทุนออก TDR (แก้ไขข้อ 7.2)
19 พ.ค. 2554 การออก TDR และการเสนอขายสินทรัพย์แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
19 พ.ค. 2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
19 พ.ค. 2554 การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20 Q1/2011
19 พ.ค. 2554 แบบรายงานการเพิ่มทุนออก TDR
19 พ.ค. 2554 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2554
11 พ.ค. 2554 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2554
28 เม.ย. 2554 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของ TICON-W5
28 เม.ย. 2554 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของ TICON-W4
28 เม.ย. 2554 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของ TICON-W3
27 เม.ย. 2554 การเสนอขายอสังหาริมทรัพย์ให้ TLOGIS
26 เม.ย. 2554 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
21 เม.ย. 2554 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
21 เม.ย. 2554 25 เม.ย.54 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ TICON-W4
07 เม.ย. 2554 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน:TICON-W4
05 เม.ย. 2554 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 8 เมษายน 2554
05 เม.ย. 2554 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
05 เม.ย. 2554 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย TICON-W4
04 เม.ย. 2554 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TICON-W4#8
04 เม.ย. 2554 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TICON-W3#5
31 มี.ค. 2554 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ฉบับภาษาอังกฤษ) บนเว็บไซต์บริษัท
25 มี.ค. 2554 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ฉบับภาษาไทย) บนเว็บไซต์บริษัท
22 มี.ค. 2554 การซื้อทรัพย์สินจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์
21 มี.ค. 2554 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2554
04 มี.ค. 2554 การใช้สิทธิ TICON-W4#8
04 มี.ค. 2554 การใช้สิทธิ TICON-W3#5
24 ก.พ. 2554 ชี้แจงผลการดำเนินงาน
24 ก.พ. 2554 กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น จ่ายปันผลเป็นเงินสด
24 ก.พ. 2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
23 ก.พ. 2554 งบการเงินรายปี 2553
19 ม.ค. 2554 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ TICON-W3 และ TICON-W4
10 ม.ค. 2554 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มกราคม 2554
07 ม.ค. 2554 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
07 ม.ค. 2554 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TICON-W4
07 ม.ค. 2554 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TICON-W3
28 ธ.ค. 2553 วันหยุดทำการประจำปี 2554
24 ธ.ค. 2553 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
03 ธ.ค. 2553 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (TICON-W3)
03 ธ.ค. 2553 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (TICON-W4)
15 พ.ย. 2553 ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
15 พ.ย. 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พ.ย. 2553 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553
12 พ.ย. 2553 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553
15 ต.ค. 2553 การขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
06 ต.ค. 2553 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ตุลาคม 2553
06 ต.ค. 2553 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
04 ต.ค. 2553 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TICON-W3
04 ต.ค. 2553 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TICON-W4
10 ก.ย. 2553 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ TICON-W4
10 ก.ย. 2553 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของTICON-W3
09 ก.ย. 2553 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 กันยายน 2553
17 ส.ค. 2553 การจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศจีน
10 ส.ค. 2553 การเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20
10 ส.ค. 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
10 ส.ค. 2553 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2010
09 ก.ค. 2553 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ TICON-W2, TICON-W3 และ TICON-W4
08 ก.ค. 2553 การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : TICON
07 ก.ค. 2553 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
07 ก.ค. 2553 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W4#5
07 ก.ค. 2553 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3#2
14 มิ.ย. 2553 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิTICON-W3#2
14 มิ.ย. 2553 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิTICON-W4#5
14 พ.ค. 2553 การเพิ่มขึ้นของผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20
14 พ.ค. 2553 มติคณะกรรมการเรื่องการเสนอขายอสังหาริมทรัพย์ให้ TFUND
14 พ.ค. 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
13 พ.ค. 2553 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2010
07 พ.ค. 2553 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
04 พ.ค. 2553 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของ TICON-W5
04 พ.ค. 2553 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของ TICON-W4
04 พ.ค. 2553 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของ TICON-W3
23 เม.ย. 2553 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
19 เม.ย. 2553 การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : TICON
09 เม.ย. 2553 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
02 เม.ย. 2553 แจ้งผลการใช้สิทธิTICON-W4#4
02 เม.ย. 2553 แจ้งผลการใช้สิทธิTICON-W3#1
26 มี.ค. 2553 แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมประจำปี 2553
23 มี.ค. 2553 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
15 มี.ค. 2553 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ TICON-W4#4
15 มี.ค. 2553 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ TICON-W3#1
25 ก.พ. 2553 ตลท.รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน:TICON
24 ก.พ. 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
24 ก.พ. 2553 งบการเงินรายปี 2009
24 ก.พ. 2553 มติคณะกรรมการเรื่องการจ่ายเงินปันผลและเรียกประชุม AGM2010
23 ก.พ. 2553 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
18 ก.พ. 2553 แจ้งผลการใช้สิทธิ TICON-W2 ครั้งสุดท้าย
15 ม.ค. 2553 การเสนอระเบียบวาระ AGM2010 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
15 ม.ค. 2553 19 ม.ค.53 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ TICON-W2
11 ม.ค. 2553 การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม:TICON
11 ม.ค. 2553 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ TICON-W4
11 ม.ค. 2553 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ TICON-W2
11 ม.ค. 2553 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน:TICON-W2
08 ม.ค. 2553 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ TICON-W2 ครั้งสุดท้าย
08 ม.ค. 2553 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
06 ม.ค. 2553 แจ้งผลการใช้สิทธิ TICON-W4#3
06 ม.ค. 2553 แจ้งผลการใช้สิทธิ TICON-W2#16
14 ธ.ค. 2552 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ TICON-W4#3
14 ธ.ค. 2552 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ TICON-W2#16
04 ธ.ค. 2552 การขายทรัพย์สินให้แก่ TLOGIS
09 พ.ย. 2552 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3 (F45-3)
06 พ.ย. 2552 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2009
16 ต.ค. 2552 วันหยุดทำการประจำปี 2553
12 ต.ค. 2552 การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม:TICON
12 ต.ค. 2552 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
06 ต.ค. 2552 แจ้งผลการใช้สิทธิ TICON-W2#15
06 ต.ค. 2552 แจ้งผลการใช้สิทธิ TICON-W4#2
04 ก.ย. 2552 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ TICON-W4#2
04 ก.ย. 2552 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ TICON-W2#15
13 ส.ค. 2552 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
13 ส.ค. 2552 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2009
03 ก.ค. 2552 แจ้งผลการใช้สิทธิ TICON-W4#1
03 ก.ค. 2552 แจ้งผลการใช้สิทธิ TICON-W2#14
25 มิ.ย. 2552 สรุปข้อสนเทศ : TICON-W4
25 มิ.ย. 2552 ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า: TICON-W4
16 มิ.ย. 2552 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ TICON-W4#1
11 มิ.ย. 2552 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ TICON-W2#14
05 มิ.ย. 2552 แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมประจำปี 2552
04 มิ.ย. 2552 แบบรายงานผลการจัดสรร TICON-W4 (F 53-5)
28 พ.ค. 2552 แบบรายงานผลการจัดสรร TICON-W5 (F 53-5)
25 พ.ค. 2552 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ TICON-W2
25 พ.ค. 2552 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ TICON-W3
14 พ.ค. 2552 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2009
14 พ.ค. 2552 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
14 พ.ค. 2552 การเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20
11 พ.ค. 2552 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
24 เม.ย. 2552 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
23 เม.ย. 2552 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
17 เม.ย. 2552 แจ้งผลการใช้สิทธิ TICON-W2#13
12 มี.ค. 2552 สรุปข้อสนเทศ : TICON-W3
12 มี.ค. 2552 ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า: TICON-W3
10 มี.ค. 2552 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ TICON-W2#13
03 มี.ค. 2552 (F 53-4) แบบรายงานการเพิ่มทุน (แก้ไข)
03 มี.ค. 2552 แก้ไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการ/พนักงาน
02 มี.ค. 2552 F45-3 สรุปผลการดำเนินงานประจำปี (แก้ไข)
18 ก.พ. 2552 การเสนอระเบียบวาระ AGM 2552 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
13 ก.พ. 2552 รายงานผลการจัดสรรTICON-W3
12 ม.ค. 2552 การจัดสรร TICON-W3
12 ม.ค. 2552 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน TICON-W2
08 ม.ค. 2552 แจ้งผลการใช้สิทธิ TICON-W2 #12
24 ธ.ค. 2551 การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
15 ธ.ค. 2551 แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมประจำปี 2552
15 ธ.ค. 2551 แจ้งรายละเอียด TICON-W2 ครั้งที่ 12
12 ธ.ค. 2551 การขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
18 พ.ย. 2551 วันหยุดทำการประจำปี 2552
13 พ.ย. 2551 การเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20
13 พ.ย. 2551 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2008
13 พ.ย. 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)
08 ต.ค. 2551 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
08 ต.ค. 2551 การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม : TICON
15 ก.ย. 2551 แจ้งรายละเอียด TICON-W2 ครั้งที่ 11
13 ส.ค. 2551 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2008
13 ส.ค. 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
24 ก.ค. 2551 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
14 ก.ค. 2551 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
14 ก.ค. 2551 การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม : TICON
11 ก.ค. 2551 แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
07 ก.ค. 2551 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ TICON-W2
03 ก.ค. 2551 แจ้งผลการใช้สิทธิ TICON-W2#10
23 มิ.ย. 2551 เผยแพร่เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
06 มิ.ย. 2551 มติคณะกรรมการเรื่องการออกใบสำคัญแสดงสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
06 มิ.ย. 2551 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
05 มิ.ย. 2551 แจ้งรายละเอียด TICON-W2 ครั้งที่ 10
14 พ.ค. 2551 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2008
14 พ.ค. 2551 การเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20
14 พ.ค. 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
07 พ.ค. 2551 การเผยแพร่รายงานการประชุม 2008 AGM
07 พ.ค. 2551 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ TICON-W2
23 เม.ย. 2551 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
10 เม.ย. 2551 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
10 เม.ย. 2551 การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม : TICON
03 เม.ย. 2551 แจ้งผลการใช้สิทธิ TICON-W2#9
24 มี.ค. 2551 การเผยแพร่เอกสารการประชุม 2008 AGM
06 มี.ค. 2551 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ TICON-W2) # 9
28 ก.พ. 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
28 ก.พ. 2551 งบการเงินรายปี 2007
28 ก.พ. 2551 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชี
28 ก.พ. 2551 การเพิ่มขึ้นของผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20
27 ก.พ. 2551 การจ่ายเงินปันผลและเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551