นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

รายปี :ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551
20 ส.ค. 2562 การเข้าลงทุนในบริษัท ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์ จำกัด และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มข้อมูล)
19 ส.ค. 2562 การเข้าลงทุนในบริษัท ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์ จำกัด และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไขข้อมูล NTA)
19 ส.ค. 2562 การเข้าลงทุนในบริษัท ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์ จำกัด และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
15 ส.ค. 2562 การยื่นแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (แบบ 256-2)
15 ส.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
15 ส.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
15 ส.ค. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
25 ก.ค. 2562 หุ้นเพิ่มทุนของ FPT เริ่มซื้อขายวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
24 ก.ค. 2562 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท
24 ก.ค. 2562 แจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (แก้ไข)
24 ก.ค. 2562 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
23 ก.ค. 2562 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F 53-5)
23 ก.ค. 2562 แจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
22 ก.ค. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการเสนอขายทรัพย์สินให้แก่ FTREIT และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (แก้ไข Termplate)
22 ก.ค. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการเสนอขายทรัพย์สินให้แก่ FTREIT และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
05 ก.ค. 2562 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
03 ก.ค. 2562 การยื่นแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6 ข) ของบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
20 มิ.ย. 2562 การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (แบบ 247-4) ครั้งที่ 1
04 มิ.ย. 2562 การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขในหุ้นสามัญทั้งหมดของบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (แบบ 247-4)
27 พ.ค. 2562 การยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) ของบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์