รายปี :ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551
19 ม.ค. 2564 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
13 ม.ค. 2564 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25 ธ.ค. 2563 การจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (เปลี่ยนเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM))
25 ธ.ค. 2563 แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
14 ธ.ค. 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
01 ธ.ค. 2563 การจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (เพิ่มชื่อกรรมการอิสระ)
30 พ.ย. 2563 แจ้งชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
30 พ.ย. 2563 การเข้าลงทุนในบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
09 พ.ย. 2563 การจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข template)
09 พ.ย. 2563 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)(แก้ไขครั้งที่2)
09 พ.ย. 2563 การจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข template)
09 พ.ย. 2563 การจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (เพิ่ม template ปันผล)
09 พ.ย. 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
09 พ.ย. 2563 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)(แก้ไข)
09 พ.ย. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
09 พ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
09 พ.ย. 2563 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
26 ต.ค. 2563 แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานใหญ่
10 ก.ย. 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
18 ส.ค. 2563 แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ประจำปี 2563