นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

รายปี :ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551
19 พ.ย. 2562 แจ้งการปรับราคาการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุ้นของ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เพิ่มหมายเหตุ)
19 พ.ย. 2562 แจ้งการปรับราคาการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุ้นของ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18 พ.ย. 2562 แจ้งการเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัท
14 พ.ย. 2562 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การจ่ายเงินปันผล และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
14 พ.ย. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
14 พ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
14 พ.ย. 2562 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
14 พ.ย. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
31 ต.ค. 2562 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
09 ต.ค. 2562 แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท
20 ก.ย. 2562 ความคืบหน้าการโอนขายทรัพย์สินให้แก่ FTREIT
20 ก.ย. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับแผนการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุ้นของบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20 ส.ค. 2562 การเข้าลงทุนในบริษัท ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์ จำกัด และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มข้อมูล)
19 ส.ค. 2562 การเข้าลงทุนในบริษัท ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์ จำกัด และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไขข้อมูล NTA)
19 ส.ค. 2562 การเข้าลงทุนในบริษัท ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์ จำกัด และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
15 ส.ค. 2562 การยื่นแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (แบบ 256-2)
15 ส.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
15 ส.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
15 ส.ค. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
25 ก.ค. 2562 หุ้นเพิ่มทุนของ FPT เริ่มซื้อขายวันที่ 26 กรกฎาคม 2562