วันที่
เอกสาร
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม
24 ธ.ค 2562 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
05 ก.ค. 2562 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
05 ก.ค. 2562 แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แบบ AGM 1)
05 ก.ค. 2562 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ AGM 2 & 2-1)
วันที่
เอกสาร
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
21 พ.ค. 2562 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
8 ก.พ. 2562 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุม
12 เม.ย. 2562 หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
21 ธ.ค. 2561 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
26 มิ.ย. 2561 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
26 มิ.ย. 2561 แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
26 มิ.ย. 2561 แบบขอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
วันที่
เอกสาร
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
10 เม.ย. 2561 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุม
28 ก.พ. 2561 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
20 ต.ค. 2560 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
20 ต.ค. 2560 แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
20 ต.ค. 2560 แบบขอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
วันที่
เอกสาร
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
08 พ.ค. 2560 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุม
29 มี.ค. 2560 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
16 พ.ย. 2559 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
16 พ.ย. 2559 แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
16 พ.ย. 2559 แบบขอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วันที่
เอกสาร
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
26 ธ.ค. 2559 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
09 พ.ค. 2559 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
หนังสือเชิญประชุม
1 ธ.ค. 2559 หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
21 มี.ค. 2559 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
7 ม.ค. 2559 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
7 ม.ค. 2559 แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
7 ม.ค. 2559 แบบขอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ดาวน์โหลด-->
วันที่
เอกสาร
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
06 พ.ค. 2558 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หนังสือเชิญประชุม
20 มี.ค. 2558 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
10 พ.ย. 2557 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
10 พ.ย. 2557 แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
10 พ.ย. 2557 แบบขอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
วันที่
เอกสาร
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
13 ต.ค. 2557 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
06 พ.ค. 2557 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
หนังสือเชิญประชุม
21 มี.ค. 2557 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
08 ต.ค. 2557 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
08 ต.ค. 2557 แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
08 ต.ค. 2557 แบบขอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
วันที่
เอกสาร
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
02 พ.ค. 2556 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
หนังสือเชิญประชุม
19 มี.ค. 2556 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
02 ม.ค. 2556 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
02 ม.ค. 2556 แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
02 ม.ค. 2556 แบบขอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
วันที่
เอกสาร
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
12 ก.ค. 2555 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
09 พ.ค. 2555 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
หนังสือเชิญประชุม
08 มิ.ย. 2555 หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
23 มี.ค. 2555 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
10 ม.ค. 2555 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
10 ม.ค. 2555 แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
10 ม.ค. 2555 แบบขอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
วันที่
เอกสาร
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
23 มิ.ย. 2554 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
25 เม.ย. 2554 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
หนังสือเชิญประชุม
02 มิ.ย. 2554 หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
25 มี.ค. 2554 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
24 ธ.ค. 2553 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
24 ธ.ค. 2553 แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
24 ธ.ค. 2553 แบบขอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
วันที่
เอกสาร
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
07 พ.ค. 2553 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
หนังสือเชิญประชุม
23 มี.ค. 2553 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
15 ม.ค. 2553 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
15 ม.ค. 2553 แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
15 ม.ค. 2553 แบบขอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
วันที่
เอกสาร
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
23 เม.ย. 2552 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
หนังสือเชิญประชุม
30 มี.ค. 2552 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
17 ก.พ. 2552 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
17 ก.พ. 2552 แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
17 ก.พ. 2552 แบบขอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
วันที่
เอกสาร
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
10 ก.ค. 2551 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
22 เม.ย. 2551 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
หนังสือเชิญประชุม
20 ก.ค. 2551 หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
21 มี.ค. 2551 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
11 ม.ค. 2551 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
11 ม.ค. 2551 แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
11 ม.ค. 2551 แบบขอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
วันที่
เอกสาร
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
12 ก.ย. 2550 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
30 เม.ย. 2550 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
หนังสือเชิญประชุม
24 ส.ค. 2550 หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
03 เม.ย. 2550 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
08 ก.พ. 2550 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า
วันที่
เอกสาร
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
1/2549 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
2549 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
หนังสือเชิญประชุม
01 ก.ย. 2549 หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549