นักลงทุนสัมพันธ์

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2562

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2562

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2562

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2562

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2561

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2561

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2560

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2560

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2560

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2559

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2559

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2559

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2558

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2558

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2558

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2558

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2557

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2557

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2557