ปรับปรุงล่าสุด:

ราคาหลักทรัพย์: FPT สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 10.80 ปริมาณ (หุ้น): 72,500
เปลี่ยนแปลง: +0.30 % เปลี่ยนแปลง: 2.86%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 10.50 - 11.00 ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 7.57 - 18.07

เครื่องคำนวณการลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิสชั่น (%)
คอมมิสชั่นขั้นต่ำ (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท) (%)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่มขั้นต่ำ (บาท)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท)
คิดเป็นเป็นร้อยละของหน่วยลงทุน (%)
เงินปันผลขั้นต้น (บาท)