นักลงทุนสัมพันธ์

ฟอร์ม 56-1

 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2561

  2.74 MB.
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2560

  2.92 MB.
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2559

  1.23 MB.
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2558

  1.00 MB.
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2557

  6.41 MB.
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2556

  0.82 MB.
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2555

  0.77 MB.
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2554

  0.76 MB.
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2553

  0.75 MB.
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2552

  0.75 MB.
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2551

  0.73 MB.
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2550

  2.54 MB.
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2549

  0.83 MB.