โรงงาน

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 ลูกค้าที่เช่าโรงงานของบริษัทเป็นผู้ผลิตจากประเทศต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ดังนี้

อุตสาหกรรม
ยานยนต์
34.3%
อิเล็กทรอนิกส์
28.9%
อาหารและเครื่องดื่ม
5.7%
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์
5.2%
ยาและเวชภัณฑ์
3.8%
กระดาษและบรรจุภัณฑ์
3.5%
อุปกรณ์สำนักงาน
3.0%
สิ่งทอ
2.7%
อื่น ๆ
12.9%
 
100%
ประเทศ
ญี่ปุ่น
37.9%
ยุโรป
22.6%
สิงคโปร์
11.7%
จีน
9.2%
เยอรมัน
5.8%
ไทย
3.7%
อื่น ๆ
9.1%
 
100%

หมายเหตุ : สัดส่วนข้างต้นคำนวณจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ณ เดือนกันยายน ปี 2561

คลังสินค้า

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 ลูกค้าที่เช่าคลังสินค้าของบริษัทเป็นผู้ผลิตจากประเทศต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ดังนี้

อุตสาหกรรม
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์
54.4%
สินค้าอุปโภคบริโภค
14.3%
ยานยนต์
10.2%
อาหารและการเกษตร
6.1%
ยาและเวชภัณฑ์
5.4%
วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์
4.9%
พาณิชย์อิเล็กโทรนิคส์
2.8%
ค้าปลีก
0.4%
อื่น ๆ
1.5%
 
100%
ประเทศ
เยอรมัน
29.9%
ไทย
27.1%
ญี่ปุ่น
9.9%
อเมริกา
7.4%
จีน
6.0%
สวิตเซอร์แลนด์
4.2%
อิตาลี
4.1%
ฝรั่งเศส
4.0%
ออสเตรเลีย
2.9%
สิงคโปร์
1.8%
อื่น ๆ
2.7%
 
100%

หมายเหตุ : สัดส่วนข้างต้นคำนวณจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของบริษัท ณ เดือนกันยายน ปี 2561