คณะกรรมการสรรหาของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการสรรหา
2. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ กรรมการสรรหา

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

  1. กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท อนุกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด เพื่อความโปร่งใสในการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว
  2. เสนอชื่อกรรมการ และ/หรือ อนุกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
  3. คัดเลือกผู้สมัครในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด เพื่อให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง