คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยสมาชิก 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาย วินิชบุตร กรรมการบริหาร
3. นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ กรรมการบริหาร
4. นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

  1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของบริษัทโดยเคร่งครัด