คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  1. เสนอนโยบายและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการของบริษัท โดยคำนึงถึงค่าตอบแทนที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
  2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารสูงสุด
  3. พิจารณากำหนดสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินให้แก่พนักงานของบริษัท
  4. กำกับดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งหลักการและเหตุผล