คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ร.ศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ : ร.ศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561


บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 1. พิจารณาและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 3. ทบทวนแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
 4. พิจารณาและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management: SM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินกิจกรรม จัดทำโครงการ เพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility :CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 5. พิจารณาและทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 6. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 7. พิจารณาและทบทวนนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 8. ทำการเปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ บริษัท ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และสังคม
 9. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมของเอกสารในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กร
 10. ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 11. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมของเอกสารในการขอต่ออายุใบรับรองการเป็น CAC Certified Company โดยหน่วยงานกลางภายนอกขององค์กร
 12. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ