คณะกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะนำไปสู่การเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบาย และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่บุคลากรของบริษัท อันได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับควรต้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน