คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ โดยมีนโยบายในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

แนวปฏิบัติที่ดี

  1. บริษัทต้องสนับสนุนการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงตรง เคารพกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  2. บุคลากรต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม และทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
  3. บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชั่น และบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
  4. บริษัทต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและมิให้มีการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
  5. บริษัทต้องจัดให้มีการสื่อสารและผึกอบรมแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  6. บริษัทต้องจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  7. บริษัทควรสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

การจัดสัมมนาให้ผู้บริหารและพนักงาน ในปี 2561

บริษัทได้จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่พร้อมกับมอบคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงมาตรการและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้พนักงานเข้าใจความหมาย บทบาทหน้าที่ และยึดถือปฏิบัติตาม และได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 โดยบริษัทได้รับเกียรติจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่มอบหมายให้ คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ มาเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ในฐานะสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต : Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)” เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ให้กับบุคลากร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ระบุความเสี่ยงและโอกาสในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน และช่วยวัดผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมี รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เข้าร่วมรับฟังสัมมนาในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการเผยแพร่วีดีทัศน์ให้กับพนักงานทุกคนอันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากคอร์รัปชั่นให้กับบริษัท