นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักวิเคราะห์

Broker
E-mail
Tel.
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
จิตรลดา เลขาพันธ์ 
02-684-8788
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
ชัชภณ ทัศน์ธนนท์
02-680-1220
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลธ์ จำกัด
ธนวรรณ หาญวิญญานันท์
02-680-5000
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ปวีณ์นุช ศรีตระกูล
02-618-1348
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
มิติ ชินวรวัฒนา
02-618-1303
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
พรทิภา ระยับแสงเดือน
02-657-9229
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
เกษม พันธ์รัตนมาลา
02-761-9221
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ศรชัย พิทยาพฤกษ์
02-638-5775
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
พุฒ วีรเสถียรพรกุล
02-614-6212
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
สุวิมล สุภารักษเมธา
02-614-6260
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชนัญญ์ธร พิชญะภาณุพัฒน์
02-658-8849
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สรพงษ์ จักรธีรังกูร
02-696-0034
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
จุฑามาศ เต็มวัฒนางกูร
02-648-1129
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
แพ็ตตี ตอไมตรีจิตร
02-6947999
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชาตรี ศรีสมัยเจริญ
02-862-9743
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
สิริการย์ กฤษฏิ์นิพัทธ์
02-949-1020
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
รตา ลิ้มสุทธิวันภูมิ
02-617-4960
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ณัฐจุฑา ณ พัทลุง
02-613-5734
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
พีระวัฒน์ เด่นธนานันต์
02-659-8302